Zamknij

Luboń AntySmog dotacje

11:33, 31.03.2022 . Aktualizacja: 14:38, 23.08.2023
Skomentuj

Drodzy Mieszkańcy, od 30 marca do 30 kwietnia w ramach programu „Luboń AntySmog” Urząd Miasta Luboń przyjmuje wnioski o dopłaty do wymiany źródeł ciepła.

- Wysokość dotacji: 70% wartości nowego kotła – nie więcej niż 5 tys. zł.
- Dotacja może być przyznana do zakupu fabrycznie nowych: kotłów olejowych; gazowych; gazowo-olejowych; pomp ciepła; pieców akumulacyjnych; kotłów elektrycznych; ogrzewania podłogowego – jako jedynego źródła ogrzania budynku/lokalu; kotłów na paliwo stałe zasilanych wyłącznie automatycznie, niewyposażonych w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniających wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.
- Dotacji nie podlegają: montaż nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych obiektach; zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na olej przepracowany; zakup i montaż wkładów kominkowych; kolektorów słonecznych; wymiana systemu ogrzewania proekologicznego na nowe, w przypadku, gdy budynek/lokal posiadał system ogrzewania proekologicznego; modernizacja istniejącego ogrzewania proekologicznego; koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, odbiory kominiarskie i energetyczne, montaż innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji urządzenia grzewczego.
- Aby uzyskać dotację, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe (przy rozliczeniu wymagany dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę).
- Likwidacja starego kotła oraz zakup nowego mogą być zrealizowane dopiero po podpisaniu umowy.
- Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej w umowie zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
- Do wniosku o dotację należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną kotła przeznaczonego do likwidacji.
- Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została udzielona dotacja z innego źródła (np. z Powiatu Poznańskiego, Programu „Czyste Powietrze”).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Wnioski można składać w dniach od 30 marca do 30 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2 w godzinach pracy urzędu (przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego) lub korespondencyjnie na adres urzędu. Przed udzieleniem dotacji należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miasta Luboń XXX/238/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze. Datą złożenia wniosku jest wpływ wniosku do Urzędu. Wnioski, które wpłynęły przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu. Wnioski złożone przez platformę ePUAP rozpoznawane są tak, jak złożone na koniec danego dnia roboczego. Jedna osoba może dokonać jednorazowo zgłoszenia w Urzędzie tylko jednego wniosku o dotację. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne jest, aby podać nr telefonu kontaktowego. Wniosek należy podpisać.

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli lokalu, w którym ma nastąpić zmiana ogrzewania. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi osoba kontrolująca.

Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.

Burmistrz Miasta Luboń pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dotacji.
Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie bądź po wyczerpaniu środków, nie przechodzą na rok następny.

Termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji określony zostaje w Umowie, jednak nie później niż do 10 listopada 2022 roku.

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
- Oryginał imiennego dowodu zakupu nowego kotła;
- Dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
- Dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
- Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
- Dokument wydany przez podmiot akredytowany potwierdzający, że zainstalowany kocioł spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojektu) – dotyczy kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem;
- Informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.
Dokumentację fotograficzną nowego kotła.

Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Pomimo zawarcia Umowy przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane, a zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku:
- złożenia formularza wniosku o rozliczenie dotacji po terminie określonym w Umowie;
- nieusunięcie braków, w wyznaczonym terminie w dokumentach rozliczeniowych;
- negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej.

Informacji w sprawie udziela:
Luiza Szaj – tel. 61 8130011 wew. 35, tel. kom. 697 630 648
e- mail: [email protected]

(.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%