Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Zadbany Luboń? To jest możliwe.

   Luboń boryka się z wieloma problemami, np.:

- zaniedbane miejsca wypoczynku mieszkańców (m.in. Kocie Doły, wały nadwarciańskie, Park Siewcy, itd),

- pustki w kasie miejskiej,

- bezrobocie.

   Podpowiadamy urzędnikom miejskim jakie są sposoby na rozwiązanie tych problemów.

Dzisiaj zapoznamy Państwa z zagadnieniem robót publicznych, które dają wiele możliwości, a nie są wykorzystane przez nasze miasto.

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej:

   "Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej.

Przy robotach publicznych instytucje mogą ubiegać się o zatrudnienie bezrobotnych (przy pełnym wymiarze czasu pracy) w okresie do 6 miesięcy w ramach realizowanych na terenie gminy lub województwa inwestycji infrastrukturalnych oraz innych zadań inwestycyjnych finansowanych lub dofinansowywanych ze środków budżetu państwa, samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub środków instytucji, organizacji oraz zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobocia.

Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy urząd pracy może skierować wyłącznie: 
*  bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 
*  bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 
*  bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 
*  bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 
*  bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 
*  bezrobotnych niepełnosprawnych.

Do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy na zasadach robót publicznych urząd pracy może skierować:
* bezrobotnych do 25 roku życia,
* bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Urząd pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracodawcy zawiera z organizatorem robót publicznych stosowną umowę, kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy).
Refundacja nie może przekroczyć jednak 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia."

Może warto spróbować?

 

fot.: 

Kalina Kelma

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie