Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wybory 2011

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Luboń ds. osób niepełnosprawnych informuje, że głosowanie korespondencyjne i nakładki na karty wyborcze w alfabecie Braille'a - to nowe udogodnienia, mające pomóc osobom niepełnosprawnym oddanie głosu w jesiennych wyborach - 9 października.
Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i Senatu będzie też można głosować przez pełnomocnika. Rozwiązania takie wprowadza Kodeks Wyborczy, który wszedł w życie 1 sierpnia. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2007 r. z głosowania musiało zrezygnować 1-2 mln osób, mających ograniczone możliwości ruchowe.

Dla niepełnosprawnych wyborców

W związku z wyborami Urząd Miasta Luboń informuje, że na pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej do dnia 26 września 2011 roku niepełnosprawny wyborca, może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Lubonia są trzy:
OKW nr 4 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żabikowska 40
OKW nr 5 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żabikowska 40
OKW nr 7 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żabikowska 40

Dla niewidomych i niedowidzących

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do dnia 26 września 2011 roku (formularz wniosku dostępny w Kancelarii Ogólnej UML i na stronie internetowej www.bip.lubon.pl/wybory). W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty.

Pomoc przy głosowaniu

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Transport

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu samochodowego w dniu wyborów. Zapotrzebowanie należy zgłaszać telefonicznie 61 8130141, 61 8130011.


Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,
- osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 19 września 2011 roku.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię, imię ojca datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w gminie, oznaczenie wyborów których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i Senatu RP, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (formularz wniosku dostępny w Kancelarii Ogólnej UML i na stronie internetowej www.bip.lubon.pl/wybory). Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. Pakiet wyborczy zostanie doręczony wyborcy niepełnosprawnemu najpóźniej na 7 dni przed dniem wyborów

Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,
- osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a także osoby które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Luboniu lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do dnia 29 września 2011 roku. Wnioski należy kierować do Burmistrza Miasta Luboń. Można składać je w wyznaczonych wyżej terminach w pokoju nr 017 (Agnieszka Begier, Anetta Mostowa) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta na parterze budynku. Wyborcy niepełnosprawni mają prawo do uzyskania wszelkich informacji na temat wyborów i sposobu głosowania. Informacje wyborcze będą na bieżąco umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej w zakładce wybory, informacja telefoniczna pod nr 618130011 w.12, faks 61 8130097, adres do korespondencji elektronicznej: agnieszka [dot] begieratumlubon [dot] pl, anetta [dot] mostowaatumlubon [dot] pl

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Piec dwufunkcyjny
  • Dam pracę
    Przyjmę do pracy pomoc cukiernika
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)