Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Prawo lokalne kontra wieloletnia tradycja

Prawo lokalne kontra wieloletnia tradycja

Loty gołębi pocztowych (sportowych) to nie tylko sport ale również tradycja sięgająca początku XX wieku. Zamiłowanie do tych ptaków łączy w Polsce około 45 tysięcy osób, które zrzeszone w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych rywalizują co roku w tzw. lotach gołębi na odcinkach kilkuset kilometrów na obszarze Polski i Europy. W samym Luboniu jest 35 pasjonatów gołębiarstwa. Część z nich uczestniczyła programowo w czasie Dni Lubonia 2005. W 2009 roku sekcja PZHGP Luboń obchodziła 60-lecie istnienia.  Na zakończeniu sezonu lotowego 2011, które odbyło się 10 listopada najlepszych hodowców nagradzał osobiście burmistrz Dariusz Szmyt dodatkowo fundując superpuchar Burmistrza Miasta Luboń.

Pan Stanisław Gensler ma za sobą 43 letnie doświadczenie w utrzymaniu gołębi sportowych. Na ulicę Okrzei w Luboniu wprowadził się w 2004 roku. Zamieszkał na posesji innego, zmarłego wcześniej hodowcy. Obecnie posiada około 90 gołębi, które każdego roku startują do wyścigów.

Na początku listopada Burmistrza Miasta Luboń na wniosek sąsiadki p. Stanisława wszczął postępowanie administracyjne „w sprawie hodowli gołębi w zwartej zabudowie jednorodzinnej - przy ul. Okrzei (...) w Luboniu, w związku z obowiązującym na terenie Lubonia Regulaminem utrzymania czystości i porządku."

W dniu 16 listopada na potrzeby postępowania w obecności pracowników Urzędu Miasta Luboń i funkcjonariuszy Straży Miejskiej odbyła się tzw. wizja terenowa. Urzędnicy wykonali pomiary sytuacyjne, zliczyli gołębie i pozytywnie ocenili poziom czystości na przedmiotowej posesji.

Kilka dni później pismem z dnia 21 listopada Burmistrz Miasta Luboń poinformował p. Genslera, że sporna hodowla znajduje się na terenie zajętym pod budownictwo mieszkaniowe, gdzie zabrania się hodowania zwierząt gospodarczych - do których urzędnicy zakwalifikowali gołębie. W związku ze złamaniem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń uchwalonym w 2006 roku hodowca z ul. Okrzei został wezwany do usunięcia zwierząt w terminie 30 dni.

Pan Stanisław już odwołał się od wezwania. Nie zgadza się z argumentami Burmistrza, twierdząc że jego hodowla spełnia warunki określone w §19 pkt. 3 i pkt. 4 przytoczonego wcześniej regulaminu.  Jak twierdzi prowadzi nieuciążliwą dla środowiska hodowlę w przystosowanych budynkach gospodarczych, co jego zdaniem umożliwia mu warunkowo dalsze jej prowadzenie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, gdzie zgodnie z §19 pkt. 1 z zasady utrzymywanie zwierząt gospodarczych jest zabronione.

 

Redakcja uzyskała bezpośrednio od Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informację, że wezwanie z dnia 21 listopada bieżącego roku zostało wydane w oparciu o § 19 ust. 2 przytaczanego regulaminu, z którego wynika, że "Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe".

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń podjęto 30 marca 2006r uchwałą XLVI/221/2006 Rady Miasta Luboń. Po raz pierwszy został użyty wobec hodowcy gołębi pocztowych, które wg. właścicieli tych ptaków nie mają nic wspólnego z powszechnie nazywanymi zwierzętami gospodarczymi.

 

Poniżej fragment Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń.

(...)

Rozdział VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 19.

1.      Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2.      Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3.      Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1)      posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2)      wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4.      Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1)      przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2)      składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3)      przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

4)      pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

(...)

Artur Napierała

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl