Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Prace interwencyjne - korzyść dla pracodawców i szansa dla bezrobotnych

   Nastąpiły zmiany prawne w zasadach organizacji prac interwencyjnych.

Jesteśmy pierwszą gazetą, która publikuje informacje dotyczące zwrotu kosztów zatrudnienia i jednocześnie pragniemy zachęcić pracodawców z Lubonia do skorzystania z tej formy pomocy.

   Jak podaje PUP:

"W ramach prac interwencyjnych osoba bezrobotna może być zatrudniona na pełnym lub na pół etatu. Jeśli pracodawca zdecyduje się na taka formę współpracy, to starosta może dokonać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów zatrudnienia (zwrot dotyczy okresu 12 miesięcy i kosztów takich jak: wypłacane wynagrodzenie, nagrody opłacane składki na ubezpieczenie społeczne) skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli:

(...)

a) bezrobotni do 25 roku życia; lub

b) długotrwale bezrobotni, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; lub

c) bezrobotni powyżej 50 roku życia; lub

d) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; lub

e) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; lub

f) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; lub

g) bezrobotni niepełnosprawni."

 

Szczegóły na: PUP Poznań

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl