Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Nabór kandydatów na stanowisko do spraw oświaty, zdrowia i kultury

Burmistrz Miasta Luboń ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: do spraw oświaty zdrowia i kultury w Wydziale Oświaty Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta w wymiarze pełnego etatu.


I. Zakres zadań:

1.Prowadzenie działań związanych z osobami niepełnosprawnymi

2.Prowadzenie zadań związanych ze żłobkami

3.Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

4.Prowadzenie zadań związanych z promocją zdrowia

5.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o imprezach masowych

6.Prowadzenie ewidencji dzieci w przedszkolach publicznych, niepublicznych i rozliczeń między gminami.

7.Współorganizowanie imprez miejskich

8.Naliczanie wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych

9.Przygotowywanie i nadzorowanie realizacji porozumień dotyczących refundacji kosztów za pobyt dzieci w przedszklach i żłobkach w innych gminach

10.Współpraca z placówkami służby zdrowia na terenie miasta.

11.Prowadzenie spraw związanych z programem stypendialnym wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży w Luboniu


II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

*Wykształcenie średnie

*Obywatelstwo polskie.

*Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

*Złożenie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne.

*Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) dodatkowe:

*wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie z zakresu administracji publicznej, zarządzania, ekonomii

*doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

*znajomość ustaw kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

*znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

*komunikatywność i łatwość swobodnego wysławiania się oraz pisania tekstów,

*umiejętność pracy w zespole,

*bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów biurowych, internet, urządzeń biurowych,

*prawo jazdy

III. Oczekujemy na państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

*kwestionariusz osobowy,

*kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, kopie dotychczasowych świadectw pracy,

*oświadczenia kandydata o niekaralności, zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

*list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,

*życiorys zawodowy wraz z opisem przebiegu praktyk zawodowych i odbytego stażu,

*oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do 20 lipca 2012 roku:

- osobiście w Sekretariacie Burmistrza Miasta Luboń, pokój 109

- lub przesłać na adres: Burmistrz Miasta Pl.E.Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń

Z dopiskiem na kopercie „Nabór nr 2110.05.2012"

IV. Informuję jednocześnie, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Luboń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

fot.: 

Izabella Chodorowska - zdj. arch

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl