Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Czy będzie absolutorium dla Burmistrza?

29 kwietnia zapowiada się bardzo burzliwa sesja Rady Miasta Luboń. Pierwszy raz w historii samorządu Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń uznała, iż Burmistrz Miasta Dariusz Szmyt w roku 2009 źle zarządzał budżetem i dlatego nie powinien mieć udzielonego absolutorium. Brak udzielenia absolutorium nie skutkuje żadnymi większymi konsekwencjami, ponieważ odbywa się w okresie bliższym niż dziewięć miesięcy do końca kadencji. W innym przypadku czekało by nas referendum. Jeśli wniosek Komisji Rewizyjnej uzyska większość w Radzie będzie to wyraz niezadowolenia i braku poparcia działań podejmowanych przez Burmistrza w mieście. Brak absolutorium wskazuje, że władza stanowiąca czyli Rada Miasta nie akceptuje poczynań władzy wykonawczej czyli Burmistrza. Do czasu wyboru nowych władz Burmistrz miałby ograniczoną rolę, gdyż nie mógłby podejmować znaczących decyzji finansowych takich jak np. zaciagnięcie kredytów. Sesja Rady Miasta rozpoczyna się o godz. 16.30..

 

Treść dokumentu w sprawie nieudzielenia absolutorium:

Luboń, dn. 31 marca 2010 r.

Uzasadnienie

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie nieudzielenia absolutorium

Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za 2009 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w celu oceny wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Luboń przez Burmistrza w 2009 roku odbyła 7 posiedzeń w dniach:

03 lutego 2010, 22 lutego 2010, 03 marca 2010, 10 marca 2010, 17 marca 2010, 24 marca 2010, 31 marca 2010 r..

Wynikały one z zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXVII/227/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Kontrolę i ocenę działalności merytorycznej Burmistrza przeprowadzono na podstawie:

Sprawozdania opisowego Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za 2009 rok przedłożonego Radzie Miasta w dn. 22 marca 2010 r., analizy uchwały budżetowej, analizy sprawozdań Rb., analizy zaleceń pokontrolnych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Luboń w roku 2009: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Poznaniu. Zakres: Powiązania budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz innymi państwowymi osobami prawnymi.

Wojewoda Wielkopolski. Zakres: Kontrola zadania budowa hali widowiskowo - sportowej w Luboniu w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Wyników cząstkowej pracy kontrolnej, jaką Komisja prowadziła w ciągu 2009 r.

Szczegółowej kontroli wykonania dochodów w zakresie wpływów ze sprzedaży majątku miasta: sprzedaż działki nr 56, arkusz mapy 24, obręb Lasek; sprzedaż działki nr 69/4, arkusz mapy 15, obręb Luboń; sprzedaż działki nr 51/3, arkusz mapy 15, obręb Luboń.

Szczegółowych kontroli z wykonania wydatków w zakresach: drogi publiczne gminne.

Wydatki inwestycyjne: budowa nawierzchni w ulicach Konarzewskiego/Broniewskiego, budowa chodnika w ulicy Kościuszki.

Wydatki bieżące: równanie i wałowanie dróg gruntowych, cząstkowa naprawa nawierzchni asfaltowych dróg.

Dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga"; Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia; Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Forum Lubońskie".

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miasta Luboń Uchwałą nr XVXVII/154/2008 w dniu 30 grudnia 2008 roku. Ww. Uchwała przewidywała uzyskanie dochodów w wysokości 58 230 923, 00 zł oraz zrealizowanie wydatków w kwocie 62 917 141, 00 zł. Przewidywany deficyt budżetowy w wysokości 4 686 218, 00 zł miał być sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w budżecie: pięciokrotnie Uchwałami Rady Miasta; czterokrotnie Zarządzeniami Burmistrza.

Ostateczny kształt budżetu został ustalony Zarządzeniem Burmistrza nr 83/2009 w dniu 30. 12. 2008 roku, które ustalało dochody w kwocie 57 959 097, 00 zł oraz wydatki w kwocie 66 797 820, 00 zł.

Końcowe wykonanie dochodów budżetu miasta Luboń w 2009 roku wyniosło 55 334 616, 74 zł, co stanowi 95, 47 % planowanych dochodów.

Wydatki budżetu miasta Luboń w 2009 roku zrealizowano ostatecznie w wysokości 63 442 442, 55 zł, co stanowi 94, 98 % planu.

Przewaga końcowych wydatków nad dochodami spowodowała powstanie deficytu budżetowego w wysokości 8 107 805, 81 zł. Został on sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚiGW oraz przychodami z wolnych środków z roku 2008.

Analiza porównawcza danych przedstawionych w sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu w 2009 roku wykazała zgodność kwot z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb.

Komisja nie stwierdziła niezgodnego z prawem przeniesienia przez Burmistrza środków finansowych między działami wydatków. W trakcie przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna wnosiła uwagi dotyczące realizacji zadań związanych z budżetem, formułowała wnioski, zadawała pytania oraz wysłuchała wyjaśnień Burmistrza Miasta, jego Zastępców, Skarbnika Miasta, Dyrektora Biura Majątku Komunalnego - Kierownika Wydziału Inwestycji i pracowników Urzędu Miasta w sprawie szczegółów wykonania budżetu w 2009 r. Komisja stwierdziła, że w 2009 r. wystąpiło rażąco odbiegające od planu budżetu wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku miasta. Uchwalając budżet na 2009 rok, wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości miasta zaplanowano na kwotę 4 060 000 zł. Z planu tego wykonano sprzedaż na kwotę 434 300 zł. Po zmianach ostateczny plan wyniósł 2 300 000 zł. Po sprzedaży innych gruntów za kwotę 744 543 zł, łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 1 106 244 zł. Poziom wykonania planu dochodu wynoszący - mimo jego obniżenia - 48,1 % uznać należy za niski. Komisja zwróciła uwagę, że w przedłożonym Sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2009 r. przy omówieniu wydatków majątkowych na budowę dróg, jako zrealizowane zadanie podano: „Likwidacja barier architektonicznych polegających na remoncie i dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych odcinka w ciągu ulicy Kościuszki za kwotę 99 622, 00 zł" (s. 25/26). Komisja stwierdziła, że zadania takiego nie ma wykazanego w załącznikach do Uchwały budżetowej obowiązującej do końca 2009 r. W Załączniku nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na 2009 r., w dziale 600 rozdz. 60016, pod L. p. 13 wymienione jest zadanie inwestycyjne: „Likwidacja barier architektonicznych Pl. E. Bojanowskiego", któremu przypisane są planowane wydatki na kwotę 100 000, 00 zł. Analogicznie, w Załączniku nr 4 do Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za 2009 r. pod L. p. 13 podaje się zadanie inwestycyjne: „Likwidacja barier architektonicznych Pl. E. Bojanowskiego". Komisja stwierdziła na podstawie protokołów sesji Rady Miasta, że zamiana lokalizacji zadania z Pl. E. Bojanowskiego na ulicę Kościuszki nie była rozpatrywana i wprowadzana przy zmianach uchwały budżetowej. Komisja, zapoznając się z załączoną do Sprawozdania Burmistrza Informacją o wykonaniu planu rzeczowo - finansowego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2009 r. zwróciła uwagę na wiersz B IX 2/: wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny, plan - 39 000, 00 zł, wykonanie - 15 362, 10 zł, stopień wykonania planu - 39 %. Komisja zwraca uwagę, że forsowanym pierwotnie przedsięwzięciem było wybicie dukata lokalnego i jego zakup z budżetu miasta za kwotę 90 000, 00 zł. Sprzeciw części radnych uchronił budżet miasta od poniesienia straty na tym przedsięwzięciu. Działania poza budżetem doprowadziły do zakupu dukata i poniesienia kosztów przez Ośrodek Kultury. Wbrew zapewnieniom o efektywności tego przedsięwzięcia Ośrodek Kultury poniósł na tym stratę, którą musiał pokryć z własnego „funduszu instytucji".

Komisja zwróciła uwagę na niekorzystne zjawiska w realizacji budżetu miasta za 2009 r., do których należy zaliczyć: niewykonanie w pełni dochodów budżetu miasta, w tym niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży gruntów; duży niedobór budżetowy pokrywany przychodami z kredytów oraz z pożyczki, których planowana wysokość uległa w ciągu roku zwiększeniu; wystąpienie na koniec roku zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie takie działania, które umniejszały dochody miasta w 2009 r. albo opóźniały ich wpływ do budżetu uznać należy za naruszające zasadę gospodarności działań.

Komisja za takie naruszenie uznała w 2009 roku następujące działania:

Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży działki nr 51/3, arkusz mapy 15, obręb Luboń, na wniosek nabywcy wyłonionego w trybie przetargu, który nie przystąpił do zawarcia umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym, przełożono o blisko 5 miesięcy, tj. z listopada 2009 r. na kwiecień 2010 r. Wywołało to utratę dochodów budżetu miasta w 2009 r. w wysokości 295 170, 00 zł. Ze względu na nie zawarcie umowy dochodami budżetu nie stała się też wpłacona część ceny w wysokości 100 000, 00 zł.

Zmianę formy II przetargu na działkę nr 69/4, ark. Mapy 15, obręb Luboń z ustnego na pisemny, która nie miała uzasadnienia. II przetarg ogłoszony został w sposób uniemożliwiający realizację celu przetargu pisemnego, tj. wybór najkorzystniejszej oferty oraz w sposób minimalizujący szansę jego pozytywnego rozstrzygnięcia w związku z podniesieniem ceny wywoławczej w stosunku do I przetargu o 39 000, 00 zł i podniesieniem wadium o 50 000, 00 zł. Przy braku ofert odsunięto w ten sposób czas sprzedaży działki i wpływu z tego tytułu dochodów do budżetu do czasu rozstrzygnięcia III przetargu, w którym cenę wywoławczą obniżono w stosunku do II przetargu o 130 000, zł, a wadium o 50 000, 00 zł. Bez ustalenia merytorycznych podstaw, aneksem do umowy z 27. 12. 2008 r. zmieniono firmie „Tor - Bruk" z Poznania termin zakończenia zadania: „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego od Fabrycznej do Jana Pawła II" z dnia 31. 12. 2008 r. na dzień 27. 02. 2009 r., wydłużając go o 58 dni i bezpodstawnie uzasadniając to złymi warunkami atmosferycznymi i robotami dodatkowymi. Według nieformalnego porozumienia (bez umowy), rekompensatą za wydłużenie terminu zakończenia robót miało być bezpłatne wykonanie nowych robót w dalszej części ul. Konarzewskiego, na odcinku nie objętym umową podstawową, których wartość wg kosztorysu miała wynieść 61 810, 00 zł. Komisji nie przedstawiono: dowodu, że wartość robót w pełni rekompensuje wartość kar umownych, które powinien zapłacić wykonawca za opóźnienie pierwotnie przyjętego w umowie terminu zakończenia prac, potwierdzenia wykonania robót dodatkowych. Komisja wskazuje, że wartość kar umownych jakie powinny być naliczone firmie „Tor - Bruk" z Poznania - wykonawcy zadania: „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego od Fabrycznej do Jana Pawła II" za 58 dni wynosi 121 525, 00 zł i jest prawie dwukrotnie wyższa od podanej wartości robót dodatkowych wycenionych na kwotę 61 810 zł, które firma „Tor - Bruk" zobowiązała się wykonać na rzecz miasta jako rekompensatę za niedotrzymanie terminu wykonania robót objętych umową podstawową. W przedstawionej sytuacji wydłużenie aneksem terminu zakończenia robót oraz nieformalne oddanie do wykonania dalszych robót spowodowało: nienaliczenie kar umownych przewidzianych w umowie, a w konsekwencji uszczuplenie o ich wysokość dochodów budżetu miasta; oddanie w trybie poza ustawą - Prawo zamówień publicznych, bez pisemnej umowy, nowych robót wykonawcy, który nie wywiązał się w terminie z wykonania robót objętych umowa podstawową; nie udokumentowanie wykonania i rozliczenia robót przyjętych w nieformalnym rozwiązaniu jako rekompensata za wydłużenie terminu; nie przejęcie na stan miasta jako majątku trwałego wartości robót ewentualnie wykonanych jako rekompensata za wydłużenie terminu. Karę umowną za zakończenie prac zadania „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego" w dn. 12. 03. 2009 r. zamiast w dn. 27. 02. 2009 r. naliczono za okres 12 zamiast 13 dni. Na skutek błędnego działania opóźniono zwrot wydatków miasta na budowę hali widowiskowo - sportowej. Do rozliczenia i zwrotu wydatków na budowę hali widowiskowo - sportowej w formie przyznanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu nie przedłożono w IV kwartale 2008 r. faktur wystawionych przez firmę „Paech" s. j. z Międzychodu, tj.:

Faktury nr 7/09/2008 zapłaconej w dniu 15. 10. 2008 r. w wysokości 1 131 995, 59 zł;

Faktury nr 8/09/2008 zapłaconej w dniu 15. 10. 2008 r. w wysokości 306 018, 22 zł;

Spowodowało to niewykorzystanie w 2008 r. przyznanej dotacji na kwotę 335 000, 00 zł. W konsekwencji środki na koncie miasta na początek 2009 r. (jako wolne środki z 2008 r.) uległy umniejszeniu o tę kwotę i nie mogły być wykorzystane na pokrycie wydatków miasta do czerwca 2009 r. Środki te mogłyby umniejszyć zaciągnięty kredyt i związane z tym odsetki. Komisja stwierdziła, że niektóre działania związane z wykonywaniem budżetu mające na celu osiągniecie planowanych dochodów i wykonanie planowanych wydatków prowadzone były w sposób niezgodny z prawem, czym naruszono zasadę legalności działania. I tak: cenę wywoławczą działki nr 56, arkusz mapy 24, obręb Lasek przyjętą do II przetargu ogłoszonego w dniu 10. 08. 2009 r. ustalono w oparciu o operat szacunkowy z dnia 27. 05. 2008 r., a więc po upływie 12 miesięcy od jego sporządzenia. W tej sytuacji cenę ustalono w oparciu o nieaktualną wartość nieruchomości, co jest sprzeczne z art. 156 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603). Brak oświadczeń wykonawcy wybranego w trybie zamówienia z wolnej ręki o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla zamówień uzupełniających do zadania podstawowego - „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego od Fabrycznej do Jana Pawła II" w postępowaniach: Przebudowa ulicy Konarzewskiego od Jana Pawła II do nr 18, Usuwanie barier architektonicznych - remont chodnika w ulicy Kościuszki jest niezgodny z art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji zamówień udzielono wykonawcy, który zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 tejże Ustawy podlegał wykluczeniu z postępowania. W ogłoszeniach wykupów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeniu o II przetargu pisemnym na sprzedaż działki nr 69/4 arkusz mapy 15, obręb Luboń, Zarządzenie Burmistrza nr 58/09 oraz przy prowadzeniu przetargów ustnych naruszono przepisy art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 8.2, § 14, § 16, § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Ich opis zawarty jest w protokole Komisji Rewizyjnej nr 49 z dnia 03. 02. 2010 r. w zgłoszonych uwagach nr 3, 5, 6, 8. Komisja stwierdziła realizowanie działań związanych z wykonywaniem wydatków budżetu w sposób naruszający zasadę jawności działania poprzez:

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zamieszczono ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie Global & Perfekt z Paczkowa w oparciu o aneks z dnia 20. 04. 2009 r. rozszerzający zakres robót na zagospodarowanie terenu przy hali widowiskowo - sportowej. Komisja wskazuje, że data podpisania aneksu pokrywa się z datą dokumentu potwierdzającego odbiór tychże robót.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zamieszczono ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po dniu podpisania umowy z firmą „Tor - Bruk" z Poznania na wykonanie zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na przebudowę ulicy Konarzewskiego od Jana Pawła II do nr 18, tj. niezwłocznie po 04. 03. 2009 r. Ogłoszenie to pojawiło się w BIP dokładnie rok później tj. dn. 04. 03. 2010 r., a jego pojawienie było skutkiem prowadzonej przez Komisję kontroli. Wymieniony w punkcie 2 i 3 brak ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego jest niezgodny z art. 95 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczy nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania budżetu za wymienione w punktach od XIII do XV działania naruszające zasady gospodarności, legalności i jawności wykonywania budżetu odpowiada Burmistrz Miasta albo jako osoba realizująca bezpośrednio poszczególne działania, albo jako wyrażająca bezpośrednio zgodę na ich prowadzenie, albo też z tytułu nadzoru. Komisja wskazuje, że zgodnie z § 7 pkt. 2 Zarządzenia Nr 83/2006 Burmistrza Miasta z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podziału zadań Burmistrz pozostawił w zakresie swojego bezpośredniego nadzoru sprawy dotyczące nadzoru nad realizowaniem budżetu. W związku z ujawnieniem przez Komisję Rewizyjną czynów mogących wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Komisja podjęła Uchwałę o wystąpieniu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z zawiadomieniem o ujawnionych czynach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przewodnicząca: Ewa Rogowicz

Zastępca Przewodniczącej: Paweł Krzyżostaniak

Sekretarz: Elżbieta Zapłata - Szwedziak

Członek Komisji: Lidia Białasik

Członek Komisji: Włodzimierz Kaczmarek

 

fot.: 

Urząd Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl