Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Burzliwa sesja

29 kwietnia br. zapowiadała się bardzo burzliwa sesja Rady Miasta Luboń. Pierwszy raz w historii samorządu Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń uznała, iż Burmistrz Miasta Dariusz Szmyt w roku 2009 źle zarządzał budżetem i dlatego nie powinien mieć udzielonego absolutorium. Początek sesji rozpoczął się od minuty ciszy poświęconej kościelnemu panu Romanowi Krzyżostaniakowi, który zmarł w wieku 93 lat w dniu 27 kwietnia 2010 roku.

Na sali sesyjnej obecnych było 20 radnych, gdyż jedna osoba w tym czasie przebywała na zwolnieniu lekarskim oraz 4 mieszkańców miasta. Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt rozpoczął odczytywać swoje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009. Następnie skarbnik miasta Teresa Socha odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie ustosunkowała się do sprawozdania Burmistrza. Radni przed ponad 40 minut zapoznawali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu, który odczytywała Przewodnicząca Komisji radna Ewa Rogowicz. Kolejnym krokiem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wniosku Komisji Rewizyjnej. RIO po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej wyraziło opinię, iż wniosek Komisji jest zasadny. Komisja Rewizyjna według RIO wskazała nieprawidłowości w działaniu Burmistrza. Odczytywanie wszystkich opinii zajęło 1,5 godziny. Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami na zarzuty odpowiedział Burmistrz Dariusz Szmyt. "Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na niekorzystne zjawiska w realizacji budżetu miasta za 2009 r., do których należy zaliczyć: niewykonanie w pełni dochodów budżetu miasta, w tym niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży gruntów; duży niedobór budżetowy pokrywany przychodami z kredytów oraz z pożyczki, których planowana wysokość uległa w ciągu roku zwiększeniu; wystąpienie na koniec roku zobowiązań wymagalnych. Wszystkie takie działania, które umniejszały dochody miasta w 2009 r. albo opóźniały ich wpływ do budżetu uznać należy za naruszające zasadę gospodarności działań."(red.) Burmistrz Miasta Dariusz Szmyt odnosząc się do tych zarzutów  wskazał, iż ogólnoświatowy kryzys był jednym z powodów niewykonania dochodów budżetu w 2009 roku (brak popytu i spadek cen nieruchomości). "Całe państwo jak i samorząd zostało dotknięte kryzysem co przełożyło się na obniżenie dochodów i tym samym wydatków. Miasto nie chciało wyprzedawać majątku za bezcen" - podsumował Burmistrz Dariusz Szmyt. Burmistrz dodał również, iż absolutorium jest wymogiem prawa samorządowego i żadne inne aspekty działalności Burmistrza nie powinny być rozpatrywane. Burmistrz zaznaczył także, że wielokrotnie w czasie sesji wyjaśniane były powody takich, a nie innych decyzji ekonomicznych podejmowanych w mieście. "Komisja, zapoznając się z załączoną do Sprawozdania Burmistrza Informacją o wykonaniu planu rzeczowo - finansowego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2009 r. zwróciła uwagę na wiersz B IX 2/: wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny, plan - 39 000, 00 zł, wykonanie - 15 362, 10 zł, stopień wykonania planu - 39 %. Komisja zwraca uwagę, że forsowanym pierwotnie przedsięwzięciem było wybicie dukata lokalnego i jego zakup z budżetu miasta za kwotę 90 000, 00 zł. Sprzeciw części radnych uchronił budżet miasta od poniesienia straty na tym przedsięwzięciu. Działania poza budżetem doprowadziły do zakupu dukata i poniesienia kosztów przez Ośrodek Kultury. Wbrew zapewnieniom o efektywności tego przedsięwzięcia Ośrodek Kultury poniósł na tym stratę, którą musiał pokryć z własnego „funduszu instytucji"."(red.) Burmistrz odnosząc się do tego zarzutu zauważył, iż pamiątka lokalna w postaci dukatów jest sprzedawana w sposób ciągły.

W pewnym momencie Przewodnicząca Komsji Rewizyjnej radna Ewa Rogowicz widząc, że Burmistrzowi zaschło w ustach ku zaskoczeniu wszystkich zgromadzonych na sali sesyjnej podbiegła do Burmistrza podając mu picie.

Po wyjaśnieniach Burmistrza głos zabrał radny Adam Dworaczyk, który w imieniu Klubu Obywatelski Luboń wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej jest bezzasadny. Stwierdził, iż nie ma bowiem podstaw, aby nie udzielić absolutorium. "Radni Klubu Obywatelski Luboń ubolewają nad postawą niektórych radnych z Komisji Rewizyjnej specjalizujących się w fabrykowaniu tendecyjnych wniosków i donosów politycznych" - podsumował radny Adam Dworaczyk.

Następnie głos zabrał radny Marek Samulczyk, który zadał pytanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, czy po wysłuchaniu Burmistrza w chwili obecnej również Komisja postawiłaby podobne zarzuty.

Przewodnicząca Komisji radna Ewa Rogowicz odpowiedziała, że prace kontrolne trwały od lutego br. i Burmistrz uczestniczył tylko w jednym spotkaniu Komisji, w drugim posiedzeniu brał udział tylko do połowy. W pracach Komisji udział brali także zastępcy Burmistrza Marian Walny oraz Rafał Marek, ale również tylko w jednym spotkaniu. W sumie odbyło się 7 posiedzeń Komisji, w których udział brali pracownicy urządu delegowani przez Burmistrza. Radna Ewa Rogowicz podkreśliła, że Komisja nie ma uprawnień do kontroli pracowników, ale tylko do kontroli Burmistrza, zatem to co mówili na spotkaniach Komisji pracownicy  mówili w imieniu Burmistrza.

Burmistrz Dariusz Szmyt stwierdził, że ubolewa, iż nie brał udziału w pracach Komisji, jednakże zaznaczył, że usłyszał, iż Komisja nic do Burmistrza już nie ma i może dlatego nie uczestniczył więcej w jej obradach.

Zastępca Burmistrza Marian Walny podkreślił, iż e maile wysyłane z zaproszeniem na obrady Komisji do pracowników urzędu były formułowane w sposób bardzo ogólny. Dodał także, iż w czasie posiedzeń Komisji na pytania padały odpowiedzi, ktore zawierały te same argumenty, które w chwili obecnej są przedstawiane, ale Komisja nie wszystkie odpowiedzi brała pod uwagę.

Radny Marek Samulczyk stwierdził, że radni mogą mieć teraz wątpliwości czy doszło do jakichkolwiek naruszeń czy też nie. Zasugerował, że powinni wypowiedzieć się także obecni radcy prawni.

Przewodnicząca Komisji Ewa Rogowicz powiedziała, iż Burmistrz przyjął wszystkie wyjaśnienia i podpisał protokoły Komisji nie wnosząc uwag. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa na 12 punktów wniesionych przez Komisję Rewizyną uznała 6 za zasadne.

Radny Włodzimierz Kaczmarek odniósł się do zarzutu Komisji Rewizyjnej dotyczącej prac budowlanych na ul. Konarzewskiego. "Bez ustalenia merytorycznych podstaw, aneksem do umowy z 27. 12. 2008 r. zmieniono firmie „Tor - Bruk" z Poznania termin zakończenia zadania: „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego od Fabrycznej do Jana Pawła II" z dnia 31. 12. 2008 r. na dzień 27. 02. 2009 r., wydłużając go o 58 dni i bezpodstawnie uzasadniając to złymi warunkami atmosferycznymi i robotami dodatkowymi. Według nieformalnego porozumienia (bez umowy), rekompensatą za wydłużenie terminu zakończenia robót miało być bezpłatne wykonanie nowych robót w dalszej części ul. Konarzewskiego, na odcinku nie objętym umową podstawową, których wartość wg kosztorysu miała wynieść 61 810, 00 zł. Komisji nie przedstawiono: dowodu, że wartość robót w pełni rekompensuje wartość kar umownych, które powinien zapłacić wykonawca za opóźnienie pierwotnie przyjętego w umowie terminu zakończenia prac, potwierdzenia wykonania robót dodatkowych. Komisja wskazuje, że wartość kar umownych jakie powinny być naliczone firmie „Tor - Bruk" z Poznania - wykonawcy zadania: „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego od Fabrycznej do Jana Pawła II" za 58 dni wynosi 121 525, 00 zł i jest prawie dwukrotnie wyższa od podanej wartości robót dodatkowych wycenionych na kwotę 61 810 zł, które firma „Tor - Bruk" zobowiązała się wykonać na rzecz miasta jako rekompensatę za niedotrzymanie terminu wykonania robót objętych umową podstawową. W przedstawionej sytuacji wydłużenie aneksem terminu zakończenia robót oraz nieformalne oddanie do wykonania dalszych robót spowodowało: nienaliczenie kar umownych przewidzianych w umowie, a w konsekwencji uszczuplenie o ich wysokość dochodów budżetu miasta; oddanie w trybie poza ustawą - Prawo zamówień publicznych, bez pisemnej umowy, nowych robót wykonawcy, który nie wywiązał się w terminie z wykonania robót objętych umowa podstawową; nie udokumentowanie wykonania i rozliczenia robót przyjętych w nieformalnym rozwiązaniu jako rekompensata za wydłużenie terminu; nie przejęcie na stan miasta jako majątku trwałego wartości robót ewentualnie wykonanych jako rekompensata za wydłużenie terminu. Karę umowną za zakończenie prac zadania „Przebudowa ciągu ulic Konarzewskiego/Broniewskiego" w dn. 12. 03. 2009 r. zamiast w dn. 27. 02. 2009 r. naliczono za okres 12 zamiast 13 dni." (red.) Radny zauważył, że 31.12.2009 roku powinny zakończyć się praca budowlane na ul. Konarzewskiego i na 4 dni przed końcem prac został wydłużony termin o 58 dni poprzez spisanie nowego aneksu do umowy.

Burmistrz Dariusz Szmyt odparł ten zarzut twierdząc, że podstawą do przesunięcia terminu zakończenia prac był wpis do dziennika budowy dotyczący złych warunków atmosferycznych.

Zastępca Burmistrza Marian Walny przypomniał radnym, iż działka przy ul. Konarzewskiego została odzyskana przez miasto "rzutem na taśmę" dzięki pracownikowni urzędu. Wyjaśnienia pracownika nie były jednak przez Komisję przyjmowane do wiadomości. Burmistrz Marian Walny podkreślił, że to co się teraz dzieje to próba korzystnej interpretacji dla Komisji Rewizyjnej.

Radny Andrzej Michalczyk zauważył, że Burmistrz nie musi się stawiać na obradach Komisji Rewizyjnej, a RIO na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej uznało zarzuty. Swoją wypowiedź radny podsumował słowami "Wybory się zbliżają, mamy aferę".

Radny Włodzimierz Kaczmarek zauważył, że nie jest to pierwsza afera, gdyż wcześniej była między innymi także afera gruntowa.

Radny Jakub Bielawski odnosząc się do zarzutów Komisji Rewizyjnej dotyczących nie zamieszczenia w BIP informacji dotyczących przetargów zapytał się czy z pracownikami odpowiedzialnymi za to uchybienie przeprowadzono "rozmowę wychowawczą".

Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Olszewski stwierdził, że Burmistrz podpisał protokoły Komisji Rewizyjnej, a dopiero na sesji padły wyjaśnienia. Zaznaczył, że szkoda, iż tego typu wyjaśnień nie było w protokołach, gdyż być może wpłynęłyby one na ocenę przez RIO.

Zastępca Burmistrza Rafał Marek oznajmił, iż komunikacja Komisji Rewizynej  z Burmistrzem nie pierwszy raz zawodzi. W innych gminach Burmistrz ma możliwość wglądu w protokół przed jego zatwierdzeniem przez Komisję.

Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Olszewski po raz kolejny podkreślił, iż gdyby wyjaśnienia były wcześniej to być może sytuacja byłaby inna. Radna Ewa Rogowicz w tym momencie poinformowała, że Burmistrz może w ciągu 3 dni złożyć wyjaśnienia, ale tego nie uczynił. Podpisał protokoły i nic nie sprostował.

Po tych słowach o godzinie 19.10 nastąpiło głosowanie w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi za rok 2009. Aby uchwała została przyjęta wymagane było 11 głosów. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. 8 radnych było "za" (radni: Włodzimierz Kaczmarek, Ewa Rogowicz, Lidia Białasik, Lechosław Kędra, Ryszard Olszewski, Jerzy Paluszczak, Anna Sawicka-Baraniak, Zbigniew Ziólkowski), 1 osoba "wstrzymała się" (radna Wanda Suleja-Kot), a 11 radnych było "przeciw" uchwale (radni: Piotr Paweł Ruszkowski, Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Jakub Bielawski, Stefan Krukowski, Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Andrzej Sobiło, Marek Samulczyk, Magdalena Woźniak-Patej, Andrzej Michalczyk, Paweł Krzyżostaniak, Adam Dworaczyk). Uchwała nie została tym samym przyjęta.

Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak po głosowaniu stwierdziła, iż żałoba się skończyła, a między radnymi nadal jest jakaś zadra.

Radni zagłosowali również w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2011-2020 w wysokości 9 milionów złotych. "Za" przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych (radni: Piotr Paweł Ruszkowski, Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Jakub Bielawski, Stefan Krukowski, Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Andrzej Sobiło, Marek Samulczyk, Magdalena Woźniak-Patej, Andrzej Michalczyk, Paweł Krzyżostaniak, Adam Dworaczyk), "przeciw" głosowała 1 osoba (radny: Włodzimierz Kaczmarek), a "wstrzymało się" 8 radnych (radni: Wanda Suleja-Kot, Ewa Rogowicz, Lidia Białasik, Lechosław Kędra, Ryszard Olszewski, Jerzy Paluszczak, Anna Sawicka-Baraniak, Zbigniew Ziółkowski).

fot.: 

Izabella Chodorowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Piec dwufunkcyjny
  • Dam pracę
    Przyjmę do pracy pomoc cukiernika
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)