Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Smród w okolicy - list do redakcji

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zwrócił uwagę na problem jaki wrca do nas każdego roku jak bumerang, a mianowicie palenie w piecach. Horror jaki przeżywają mieszkańcy ma miejsce na ulicy Matejki, ale i również Konopnickiej i Cieszkowskiego. Jak piszcze Mieszkaniec Policja oraz Straż Miejska nie reaguje na zgłoszenia. 

Zapewne wielu z nas mogło już wyczuć, iż mieszkańcy ogrzewają swoje posesje. Coraz częściej w mieście widoczny jest unoszący się dym. Nie jest tajemnicą, że nie w każdym piecu pali się węglem czy drewnem. Na jakość powietrza wpływa to, że za opał niestety często służą śmieci, plastiki, meble czy opony, a wówczas smród jest tak wielki, że trudno oddychać.

Od marca 2016 roku publikujemy aktualną jakość lubońskiego powietrza. Publikowane dane pochodzą z naszej amatorskiej stacji pomiarowej, która mierzy na bieżąco zawartość pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Mieszkańcy naszego miasta mogą sprawdzić, czy jakość lubońskiego powietrza pozwala na bezpieczne przebywanie na otwartej przestrzeni. Na stronie naszej stacji znajdują się też informacje o urządzeniach stosowanych do pomiarów oraz procedurze pomiarowej. Urządzenie zlokalizowane jest w Starym Luboniu.

O tym jak ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy informują różne instytucje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich raportach podaje, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwałe oddziaływanie w momencie wysokiego stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące z uwagi na występujące w naszym kraju większe zanieczyszczenie pyłem aniżeli wynosi średnia dla krajów Unii (źródło Wikipedia).

Link do naszej stacji pomiarowej: http://e-lubon.pl/lubon-pomiar-zanieczyszczenia-powietrza

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jednym z narzędzi walki z takimi sąsiadami są kontrole straży miejskiej. Kiedy mundurowi zostaną powiadomieni o podejrzeniu spalania śmieci to najpierw sprawdzają czy dana osoba ma dokument potwierdzający opłatę za wywóz odpadów. Jeśli takiego nie posiada to rodzi się podejrzenie, że jej odpady mogą lądować np. w piecu. Służby informują, że bez powiadomienia niewiele mogą zrobić, dlatego też jeśli widzisz, że ktoś pali śmieci zadzwoń pod numer telefonu 61 8131 986.

Artykuł 379 ustawy o prawie ochrony środowiska mówi, że np. prezydent miasta może upoważnić do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników miejskich, a następnie występować w roli oskarżyciela publicznego przeciwko łamiącym zapisy ustawy, gdyż palenie śmieci jest wykroczeniem i grozi za to grzywna w wysokości nawet do 5 tys. złotych.

Art. 379. Czynności kontrolne
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Należy zdawać sobie sprawę, że podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny. Spalając śmieci zanieczyszczamy najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Najbardziej narażone na truciznę, wydobywającą się przez komin oraz trafiającą do organizmu wraz z pokarmem są dzieci. Jeśli będziemy chcieli spalać śmieci to zastanówmy się najpierw jakie mogą być tego skutki i to nie tylko finansowe. Pamiętajmy bowiem, że za takie postępowanie wszyscy płacimy własnym zdrowiem.

Izabella Chodorowska

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl