Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Relacja z XL Sesji Rady Miasta Luboń m.in. przyjęcie budżetu, podwyżka dla Burmistrza

Wczoraj zakończyła się XL Sesja Rady Miasta Luboń, którą po ponad czterogodzinnych obradach można by streścić zdaniem "Radni Forum Obywatelskiego Luboń byli "za", Koalicji Mieszkańców Lubonia czasem "się wstrzymywali", a Pani Burmistrz jest "super"!".

Ale po kolei.
- Po dokonaniu drobnych korekt w tegorocznym budżecie, radni po dyskusji przyjęli budżet Miasta Luboń na 2022 rok w wysokości 147 933 345,60 złotych. Jednocześnie przyszłoroczny deficyt ustalono na bardzo wysokim poziomie - 25 815 914,63 złotych.

- Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej z Forum Obywatelskiego Luboń na wniosek Pani Teresy Zygmanowskiej Przewodniczącej Rady Miasta z Forum Obywatelskiego Luboń przyznano głosami radnych z Forum Obywatelskiego Luboń podwyżkę i Pani Burmistrz zarabia od 1 listopada 92% tego, co przed podwyżką, czyli 19 817,10 złotych brutto miesięcznie (wzrost w prawie najwyższym możliwym wymiarze). Na szczęście Pan Michał Popławski Zastępca Burmistrza z charakterystyczną sobie elokwencją, po wygłoszeniu peanu na cześć zalet i zaangażowania Pani Burmistrz, wyjaśnił, że w głębi serca wszyscy powinniśmy się zgodzić, że podwyżka się należała. Mam nadzieję, że teraz nam wszystkim będzie lżej płaciło się wyższe stawki podatku od nieruchomości, czy stawki za wywóz śmieci… i już nie możemy doczekać się kolejnych podwyżek.

- Przyjęto Program Polityki Senioralnej Miasta Luboń na lata 2022-2025, który wyznacza kierunki działań Miasta w zakresie poprawy jakości życia seniorów oraz tworzenia warunków do prowadzenia przez nich jak najdłużej samodzielnego życia w dotychczasowym środowisku społecznym. Program przygotowano we współpracy z działającą w Luboniu Radą Seniorów i przedstawicielami środowisk senioralnych, między innymi w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone wśród lubońskich seniorów.

- Radni zgodzili się także na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Poznań zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego Miasta. Zwierzęta oddawane będą do Schroniska dla zwierząt w Poznaniu przy ulicy Kobylepole 51.

- Dokonano także aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Luboń na lata 2021-2030, co pozwoli ubiegać się o środki unijne między innymi na termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Program jest dokumentem strategicznym opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

JJ z Nasz Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl