Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pomoc przy demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest

Pomoc przy demontażu i odbiorze wyrobów zawierających azbest z nieruchomości Miasto Luboń przystępuje do zbierania wniosków o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, można otrzymać dofinansowanie na usunięcie azbestu z posesji w wysokości 100%. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych oraz Polski Związek Działkowców. Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonawcy przedmiotowego zadania.

Do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest:
- kserokopia aktu notarialnego, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tego dokumentu,
- kserokopia odpisu z księgi wieczystej, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tego dokumentu,
- zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
- pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
- wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku)

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta Luboń przy pl. E. Bojanowskiego 2 w Wydziale Spraw Komunalnych, pokój 101 lub elektronicznie TUTAJ a także wnioski są gotowe do pobrania poniżej. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do urzędu. Ostateczny termin składania wniosków do Urzędu Miasta ustala się na dzień 30 lipca 2021r.

Jednocześnie informujemy Państwa o zgłoszeniu do administracji budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia (formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bip.poznan.pl.

UML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  ZNALEZIONE
 • Inne
  Zaginął kotek
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Inne
  Zaginął kot