Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXIX Sesja Rady Miasta Luboń

XXIX Sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2021.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego "Trójeczka" w Luboniu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka Lubońskiej Rady Seniorów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji w sprawie planu miejscowego "Stary Luboń". (pismo nr WO.15.1.2020).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej szczepień przeciwko SARS-CoV-2. (pismo nr WO.15.3.2020).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji dotyczącej szczepień przeciwko SARS-CoV-2. (pismo nr WO.15.4.2020).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2036.
13. Przedstawienie kwartalnych sprawozdań Komisji Rady za miesiące październik, listopad, grudzień 2020r.
14. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przyjęcie protokołu sesji nr XXVII/2020.
18. Przyjęcie protokołu sesji nr XXVIII/2020.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska


Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g
Mieszkańcy uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)