Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Luboń

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1372) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),

zwołuję XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 7 września 2021 r. godz. 16.30 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń".
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska


Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną. Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1372) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Piec dwufunkcyjny
  • Dam pracę
    Przyjmę do pracy pomoc cukiernika
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)