Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XX sesji Rady Miasta Luboń

XX sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się w dniu 12 marca (czwartek) 2020 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Luboń na lata 2020-2023”.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  XIV/149/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń  z dnia 4 lutego 2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. ( REGULAMIN- TREŚĆ JEDNOLITA)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Luboń w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Miasta Luboń.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antoniego Marcinkowskiego w Luboniu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.                                  

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl