Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

IX sesja Rady Miasta Luboń

IX sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 18 czerwca (czwartek) 2015 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2014:
a) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2013 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2014,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2014
4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za rok 2014:
a) powtórne zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2014 r., opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2014,
b) stanowisko Burmistrz Miasta Luboń wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń;
c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2014;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z sesji VII i VIII.
13. Zakończenie obrad.

Teresa Zygmanowska
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl