Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Szkoła na Świerkowej – wiedza jako wartość

Oferta Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej została tak przygotowana, aby zgodnie z wymaganiami współczesnej edukacji uwzględniać przede wszystkim potrzeby rozwojowe uczniów, ale także - w znacznym stopniu - postulaty pracodawców i wymogi zmieniających się rynków pracy. Dlatego właśnie zawody takie, jak technik robotyk, mechanik precyzyjny oraz specjalność organizacja procesów produkcji w zawodzie technik mechanik to nowości, które wzbogaciły propozycje ZSM dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Zapewne nie jest im łatwo wybrać kierunek kształcenia, który zaowocuje wymarzoną, dającą możliwości rozwoju oraz poszukiwaną na rynku pracy profesją. Na podjęcie decyzji składa się wiele aspektów. Oprócz zdobycia kompetencji na wysokim poziomie ważne jest też położenie szkoły, a dla uczniów z miejscowości oddalonych od Poznania możliwość zakwaterowania w bursie. Te warunki spełnia placówka przy ulicy Świerkowej 8  - usytuowana w bezpiecznej okolicy, blisko węzłów komunikacyjnych dzielnicy Dębiec. Dlatego naukę w ZSM wybiera zarówno młodzież spoza Poznania, jak i okolicznych miejscowości, z którymi szkoła prowadzi bliską współpracę, czego przykładem jest Luboń. Uczniowie ZSM  często odbywają praktyki zawodowe w lubońskich firmach i przedsiębiorstwach, niejednokrotnie znajdując w nich dobrze płatną pracę. Na tym terenie między innymi młodzież realizuje liczne akcje wolontariackie, takie jak zabezpieczenie i opieka nad prawidłowym przebiegiem organizowanego co roku Biegu Lubońskiego. W trakcie jego trwania kadeci klas mundurowych, podnosząc swoje kwalifikacje dbają o bezpieczeństwo jego uczestników. Także prowadzona cyklicznie przed pandemią systematyczna współpraca z Caritas diecezjalną, w wymiarze lokalnym odbywała się na terenie miasta Lubonia. Uczniowie ZSM pochodzący z okolic, choć nie tylko, organizowali dla osób potrzebujących z tego terenu zbiórki żywności ukazując w ten sposób, że wrażliwość serca i troska o dobro drugiego człowieka w ZSM są bardzo ważnymi wartościami. Dowodem na to jest także pomoc młodzieży w codziennym funkcjonowaniu Domu Senior-Wigor. Ogromny zakres działalności Szkolnego Koła Wolontariatu został dostrzeżony i uhonorowany tytułem Poznańskiego Wolontariusza Roku 2021 w kategorii wolontariat szkolny. 

Kształtowanie postawy prospołecznej, podnoszeniem poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowanie do wejścia na współczesny rynek pracy to priorytety szkoły przy Świerkowej. W trosce o wysoki poziom edukacji na bieżąco gabinety doposażane są w pomoce dydaktyczne oraz naukowe najnowszej generacji. Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami: optycznymi, technologii mechanicznej, programowania oraz projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, maszyn sterowanych numerycznie CNC, elektropneumatyki i hydrauliki, automatyki, robotyki. Z kolei firmy patronackie oraz współpracujące ze szkołą umożliwiają uczniom wejście w zawód już na etapie zdobywania edukacji. W ZSM funkcjonuje też ośrodek egzaminacyjny dla klasyfikacji zawodowych, które placówka posiada.

Oferta edukacyjna szkoły przy ulicy Świerkowej skierowana jest nie tylko do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych i technicznych, ale też humanistycznych oraz związanych ze specyfiką służb mundurowych. Dlatego obejmuje różne typy szkół: Technikum Mechaniczne, Branżową Szkołę I stopnia, Branżową Szkołę II stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące.

W Technikum Mechanicznym uczniowie kształcą się w klasach o kilku profilach:

Technik robotyk to nowa, ubiegłoroczna propozycja objęta patronatem firmy Steelpress z Lubonia. Jest to zawód, który stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle i gospodarce oraz na zapotrzebowanie rynku pracy. Obecne procesy produkcyjne w celu zwiększenia wydajności i efektywności muszą opierać się o daleko idącą automatyzację oraz robotyzację. Z tego względu technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości, a ponieważ istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka,  wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów, którzy zdecydują się na naukę tego właśnie zawodu  są naprawdę szerokie. Będą je mogli doskonalić we współpracy z wieloma firmami. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie) i czwartej (4 tygodnie) realizowana będzie w firmach z Poznania oraz powiatu poznańskiego zajmujących się serwisem, naprawą robotów przemysłowych oraz prowadzących produkcję zrobotyzowaną. Większość zajęć z zakresu kształcenia zawodowego będzie odbywała się w pracowniach szkolnych ZSM, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, zaś niektóre zajęcia zawodowe w klasie czwartej i piątej będą prowadzone w warunkach przemysłowych w  firmach: FlexLink Polska, KIDA, ROBOMATIQ, STEELPRESS. Naukowy patronat Wydziału Automatyki, Robotyki oraz Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia w tym zawodzie a także zagwarantuje uczniom merytoryczne przygotowanie do kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach. 

Technik mechatronik
Patronat nad klasą sprawują: STEELPRESS Sp. z o.o., zakład Cegielski – Poznań S.A. oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Ten poszukiwany zawód łączący w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki, w dobie powszechnej informatyzacji życia otwiera perspektywy nie tylko dobrze płatnej pracy, ale stwarza szanse rozwoju wszystkim, którzy go wybiorą. Ukończenie kierunku gwarantuje zdobycie umiejętności projektowania, programowania, konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich użytkowania i diagnozowania a także napraw obrabiarek sterowanych numerycznie, nowoczesnej aparatury medycznej czy poligraficznych maszyn cyfrowych.

Technik mechanik (klasa strażacka) i (klasa organizacja procesów produkcji – nowość!)
klasa strażacka
Patronat nad klasą strażacką sprawują: zakład H. Cegielski – Poznań S.A., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,  zakład  H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  oraz Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uczniowie uczestniczą w zajęciach w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej, podczas których zdobywają wiedzę niezbędną przy organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczych, kształtują postawy poszanowania porządku prawnego. Zawód technika mechanika obejmuje przygotowanie polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych czy remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie nabywają umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Absolwenci tej klasy mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP czy Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub podjąć pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie, biurach projektowych, wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne; wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach, firmach rodzinnych lub we własnej firmie.

klasa organizacja procesów produkcji – nowość!
Technik mechanik organizator procesów produkcji jest przygotowany do pracy na stanowiskach obsługujących bezpośrednią produkcję lub  montaż różnych wyrobów. Jest to więc bardzo uniwersalny, a przez to dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Zdobycie wykształcenia w tej specjalności pozwala opracowywać harmonogramy przejść wytwarzanych wyrobów przez kolejne stanowiska produkcyjne lub montażowe ustalone przez technologa, nadzorować przebieg ich wykonywania i finalnie przekazywać do działu kontroli jakości lub spedycji. Osoba pracująca w tym zawodzie może również wyposażać bezpośrednie stanowiska produkcyjne lub montażowe w niezbędne narzędzia oraz przyrządy. Po nabyciu doświadczenia technik mechanik organizator produkcji potrafi samodzielnie planować lub kierować produkcją  albo montażem w wybranej firmie.

Technik optyk
Patronat nad klasą sprawują: firma Fielmann oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Fizyki i Medar Optyk w Poznaniu. Zawód ten stanowi znakomitą ofertę dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę w gabinetach optometrystycznych, pracowniach czy salonach optycznych. Jego absolwenci będą potrafili wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe i przeprowadzać badania komputerowe wzroku. Nauczą się też dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych; dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe korygujące wady wzroku a także doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem estetycznym i technicznym czy wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów.  Absolwenci tej klasy mogą liczyć na pracę w salonach i pracowniach optycznych.  Jednym z nich jest firma Fielmann Polska, w której znalazło zatrudnienie wielu naszych techników optyków.

Technik urządzeń dźwigowych
Patronat nad klasą sprawuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów z siedzibą w Warszawie. Jest to zawód nowoczesny, z ogromnymi perspektywami na przyszłość. Osoba posiadająca kwalifikacje w tym właśnie zawodzie dokonuje montażu, naprawy, przeglądów i konserwacji stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń dźwigowych, takich jak: windy osobowe i towarowe, schody ruchome, podesty podjazdowe dla osób niepełnosprawnych czy różnego rodzaju urządzenia dźwigowe zamontowane na pojazdach samochodowych. Uczniowie, którzy wybiorą tę profesję będą mogli w przyszłości zdobyć dodatkowe uprawnienia konserwatora urządzeń dźwigowych przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

W Szkole Branżowej młodzież może kształcić się w zawodach:

Mechanik precyzyjny (nowość!)
Zawód mechanika precyzyjnego obejmuje zarówno procesy wytwarzania, jak i montażu, a także budowę i obsługę przyrządów i urządzeń pomiarowych, układów napędowych i automatyki przemysłowej, systemów automatyzacji i robotyzacji. Mechanik precyzyjny zna także podstawy obsługi oprogramowania maszyn i systemów produkcyjnych. Osoby kształcące się w tym zawodzie mają bardzo dobrą pozycję na rynku pracy, który oferuje im nieograniczone możliwości. Są wieloaspektowo przygotowane do podjęcia pracy w obszarach mechaniki i mechatroniki. W przyszłości zapotrzebowanie na usługi mechaników precyzyjnych będzie rosło, ponieważ obecnie stosowane technologie w szybkim tempie się starzeją, każda kolejna jest doskonalsza, a więc i bardziej precyzyjna od poprzedniej. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 200 oraz w podmiotach gospodarczych na terenie Poznania i najbliższej okolicy zainteresowanych pozyskaniem kandydatów do nauki tego zawodu. Ponadto nauka będzie uzupełniana zajęciami praktycznymi w pracowniach szkolnych.

Elektryk
Dobrze wyposażone pracownie elektrotechniczne oraz ścisła współpraca z zakładami pracy zapewnia rzetelne pokazanie zawodu w realiach rzeczywistych warunków pracy. Szkoła ściśle współpracuje z firmą Elektromontaż Poznań. Uczniowie, którzy wybiorą ten zawód zdobędą umiejętność  montowania i instalowania sieci elektrycznych, serwisowania oraz obsługi instalacji zalicznikowej, montowania, serwisowania i obsługi odbiorników energii elektrycznej jedno i trójfazowych oraz systemów elektrycznych, przeprowadzania podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz diagnozowania stanu technicznego instalacji. Ponadto nauka będzie uzupełniana zajęciami praktycznymi w pracowniach szkolnych, które przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego. Szkoła od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, dzięki czemu uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych do 1kV. Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia uczniowie mają możliwość dalszego kształcenia się w dwuletniej Szkole Branżowej II stopnia w trybie zaocznym zdobywając wykształcenie średnie i tytuł technika elektryka. Uczniowie mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na wybranych studiach wyższych.

Mechatronik
Patronat nad klasą sprawują: STEELPRESS Sp. z o.o. oraz Cegielski – Poznań S.A. Uczniowie, którzy zdecydują się na ten zawód zdobędą umiejętność montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych; podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz wykonywania niezbędnych regulacji, napraw czy konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych. Jest to poszukiwany, dobrze płatny oraz perspektywiczny zawód.
Osoby, które podejmą naukę w Branżowej Szkole I stopnia na pewno nie zasilą grona bezrobotnych. Wręcz przeciwnie – już dziś pracodawcy proponują tym specjalistom dobrze płatną pracę, np. w małych i dużych firmach, zakładach przemysłowych czy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Absolwenci mają też możliwość kontynuacji nauki w ZSM w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia w trybie zaocznym, uzyskując po zdaniu egzaminu zawodowego tytuł technika mechatronika. Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na wybranych studiach wyższych. Uczniowie Szkoły Branżowej odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach. Jednym z nich jest lubońska firma Steelpress, w której znalazło zatrudnienie wielu absolwentów ZSM.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mają do wyboru klasy o trzech profilach:

Klasa sportowo-obronna
Patronat nad klasą sprawuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Nauka w tej klasie jest wstępem do podjęcia pracy w różnych formacjach mundurowych. Uczniowie zdobywają podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, kształcą umiejętności różnych technik samoobrony i sztuk walki, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych czy ratownictwa. Ćwiczenie tych, potrzebnych w przyszłej służbie kompetencji, odbywa się między innymi podczas wyjazdów na białą szkołę, poligon i obóz survivalowy. Część klas została objęta „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. 

Klasa policyjna
Objęta jest patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. To oferta dla osób marzących o pracy w Policji. Dzięki cyklicznym zajęciom z policjantami różnych pionów, stałej opiece funkcjonariusza miejscowego komisariatu, uczestniczeniu w dwudniowych warsztatach policyjnych i treningach kompetencyjnych prowadzonych przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ośrodku w Kiekrzu oraz realizowaniu przedmiotu „Edukacja policyjna” uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną przydatną w dalszym procesie przygotowania do zawodu policjanta i otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do Policji.

Klasa psychologiczno-pedagogiczna
Patronat nad klasą sprawuje Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. To propozycja dla młodzieży pragnącej rozwinąć własne umiejętności interpersonalne i zainteresowanej problematyką społeczną. Uczniowie poznają podstawy interesujących ich dziedzin nauki – pedagogiki i psychologii, zdobywają wstępną orientację w zagadnieniach, które stają się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich, jak  i policealnych; kształtują budowanie pozytywnych relacji z ludźmi w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.

Uzupełnienie i pogłębienie nauki nowymi treściami oraz formami, rozwijanie indywidualnych, twórczych uzdolnień młodzieży odbywa się podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które przygotowują też do udziału w licznych konkursach oraz olimpiadach. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych są  finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiady Policyjnej w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Mogą również pochwalić się uzyskaniem tytułu laureata międzynarodowych konkursów fotograficznych, ogólnopolskich konkursów językowych, historycznych (o Powstaniu Wielkopolskim, o Marszałku Piłsudskim), zdobywają wysokie miejsca i wyróżnienia w  konkursach z dziedziny przedsiębiorczości. Za szczególne sukcesy w kategorii naukowej i sportowej uczniowie otrzymali Nagrody Miasta Poznania. 

Osiągnięcia młodych ludzi w tak wielu dziedzinach są najlepszym dowodem na to, że Zespół Szkół Mechanicznych kształci umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy, co jest istotnym warunkiem egzystowania we współczesnym świecie.

Więcej szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia, a także interesujących relacji z życia szkoły w postaci filmów, zdjęć, uczniowskich reportaży można znaleźć na stronie internetowej: www.zsken.pl, szkolnym Facebooku oraz You Tubie. Zapraszamy!

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Zagubiono drona
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
  • Dam pracę
    Sprzątanie