Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych wypłacanych przez MOPS

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące obu świadczeń.

Nowe świadczenie pielęgnacyje

1. Brak kryterium dochodowego

2. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego to wyłącznie rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka (osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, które wystąpiły do sądu o jego przysposobienie), rodziny zastępcze spokrewnione, a także inne osoby, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy osoba wymagająca opieki nie została umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej ani nie ma opiekuna faktycznego oraz nie ma osób spokrewnionych w pierwszym stopniu albo mają one orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub rodzice dziecka zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

3. 620 zł - podniesiona została kwota świadczenia pielęgnacyjnego od lipca 2013 r. z kwoty 520 zł na 620 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2013r. osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach otrzymają dodatek w wysokości 100 zł bez konieczności składania wniosku. Jednocześnie z budżetu państwa finansowane są składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe i zdrowotne od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przez okres dłuższy niż do tej pory tj. do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego).

4. możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w przypadku wątpliwości organu co do sprawowania opieki

5. Ustalanie uprawnień niezależnie od okresu zasiłkowego tj. np. na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności

6. Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje:

- po stronie osoby sprawującej opiekę: gdy ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

- po stronie osoby wymagającej opieki : gdy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że małżonek posiada znaczny stopień niepełnosprawności, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzystanie w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką, jeśli na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

1. Obowiązuje kryterium dochodowe; specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego. Kryterium określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełno­sprawności, w przeliczeniu na osobę wynosi aktualnie 623 zł. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochody osoby wymagającej opieki, jej rodziców, małżonka rodzica, osoby z którą rodzic wychowuje wspólne dziecko ( np. konkubent matki) oraz dzieci pozostające na utrzymaniu do ukończenia 25 r .ż.- dotyczy rodzin, w których osoba wymagająca opieki jest małoletnia. Natomiast, gdy jest ona pełnoletnia do rodziny zalicza się- osobę wymagającą opieki, jej małżonka lub osobę, z którą wychowuje wspólne dziecko oraz dzieci pozostające na utrzymaniu do ukończenia 25 r.ż. W obu przypadkach do rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, dziecka pozostającego w związku małżeńskim i dodatkowo w przypadku osoby małoletniej- rodzica zobowiązanego płacić alimenty na jej rzecz. Wysokość dochodu na potrzeby ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie ustalana na podstawie zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. pod uwagę będzie brany dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Ponadto, zastosowanie znajdzie również instytucja utraty i uzyskania dochodu, niezbędna do ustalenia wysokości dochodu w sposób jak najbardziej zbliżony do aktualnego.

2. Uprawnione są osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Są to osoby, które dotychczas otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne a niespełniające nowych warunków do otrzymania świadczenia obowiązujących w aktualnych przepisach.

3. 520 zł- kwota tego zasiłku jest o 100 zł niższa od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

4. konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na okoliczność sprawowania opieki

5. ustalanie uprawnień na okres zasiłkowy trwający obecnie od listopada do października roku następnego

6. Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

- po stronie osoby sprawującej opiekę: gdy ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- po stronie osoby wymagającej opieki: umieszczenie osoby wymagającej opieki w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji,

W placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym i korzystanie w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, gdy członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, a także gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych wszystkie osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zachowują do niego prawo do 30 czerwca 2013 r, pod warunkiem spełniania dotychczasowych warunków. Po tym okresie decyzje wygasają z mocy prawa a osoby uprawnione muszą złożyć nowe wnioski o przyznanie świadczeń opiekuńczych- świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do końca lutego br. wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają z Ośrodka pismo zawierające wszystkie niezbędne informacje na temat uprawnień do świadczeń na nowych zasadach.

MOPS

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Szukam pracy
  Sprzątanie
 • Szukam pracy
  Opieka
 • Dam pracę
  MAGAZYNIER Z UPRAWNIENIAMI NA WÖZKI WIDLOWE
 • Dam pracę
  Praca na stacji paliw w Luboniu.
 • Dam pracę
  zatrudnię Pracownika
 • Dam pracę
  Praca na prefabrykacji, Belgia
 • Dam pracę
  Dekarze, praca w Belgii
 • Dam pracę
  Cieśle szalunkowi, praca w Belgii