Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Ruszył nabór do lubońskich przedszkoli

1 marca został uruchomiony elektroniczny nabór przedszkolaków. W ramach zapisów on-line rodzice otrzymają login oraz hasło dostępu i będą monitorować proces rekrutacji swojego malucha. Mogą wskazać trzy preferowane przedszkola, zaś dokumenty muszą przynieść tylko do placówki pierwszego wyboru. Największą szansę na miejsce w placówkach miejskich mają dzieci z Lubonia.

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń na rok szkolny 2013/2014 przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń Nr 6/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w lubońskich przedszkolach adresowana jest w pierwszej kolejności do m i e s z k a ń c ó w  M i a s t a Luboń.

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli publicznych odbędzie się od 1 marca 2013 roku do 2 kwietnia 2013 r. przy wsparciu systemu elektronicznego (http://nabor.pcss.pl/lubon)

Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola powinni wypełnić w formie elektronicznej „Kartę zgłoszenia dziecka", następnie ją wydrukować, podpisać i złożyć z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszej preferencji.

Rodzice dziecka, które już uczęszcza do przedszkola również muszą złożyć wypełnioną „Kartę" na nowy rok szkolny.

Rodzice dziecka składają kartę zgłoszenia tylko w jednym wybranym przez siebie przedszkolu. Rodzice dziecka mogą zaznaczyć maksymalnie dwa inne przedszkola, tzw. drugiej i trzeciej preferencji. Dodatkowe preferencje zwiększają szanse na przyjęcie dziecka. Dziecko w pierwszej kolejności jest przyjmowane do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia.

Nie złożenie karty zgłoszenia w terminie do 31 marca 2013 r. spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

W chwili rozpoczęcia rekrutacji formularz zgłoszenia oprócz podanego linku (http://nabor.pcss.pl/lubon) do strony internetowej można będzie pobrać również w każdym przedszkolu.

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Dziecko w wieku 5,6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli mają dzieci:

1) sześcioletnie i pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2) matek lub ojców samotnie je wychowujących
3) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
4) umieszczone w rodzinach zastępczych
5) obojga rodziców pracujących,
6) których rodzeństwo zostało jednocześnie zgłoszone na ten sam rok szkolny
7) z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
8) zgłoszone na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
9) zamieszkałe na terenie miasta Luboń

W Przedszkolu nr 5 dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi przedszkola i pozostałymi kryteriami niniejszego regulaminu. W przypadku braku w/w orzeczenia w terminie rekrutacji, rodzic składa zobowiązanie w formie oświadczenia, że brakujący dokument dostarczy do przedszkola do dnia 1 września danego roku.

Do przedszkola nie zostaną przyjęte dzieci rodziców, którzy mają nieuregulowaną, zaległą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.


W przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci niż liczba miejsc, obligatoryjnie przyjęte są wszystkie zgłoszone dzieci, bez konieczności powoływania Komisji Rekrutacyjnej.


Jakie należy złożyć dokumenty?

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2013/2014.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

1. Dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących*

 • akt zgonu rodzica dziecka,
 • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, wydany w okresie rekrutacji (na potrzeby edukacyjne wydawany jest bezpłatnie),
 • wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia,
 • zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Uwaga: Na potrzeby rekrutacji za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców, którego drugi rodzic nie żyje, nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, albo odbywa karę pozbawienia wolności.


2. Dziecko matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji*

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych*

Postanowienie Sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej.

4. Dziecko obojga rodziców pracujących*

- „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola" potwierdzona przez zakłady pracy.

*należy potwierdzić jednym z ww. dokumentów

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury
Urzędu Miasta Luboń

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Zalacznik rekrutacja39 KB
Microsoft Office document icon Zarzadzenie rekrutacja14 KB

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Korepetycje z chemii i biologii - zakres gimnazjum i szkoła podstawowa
 • Dam pracę
  Zatrudnię kierowcę z kategorią C
 • Dam pracę
  praca w ogrodzie
 • Dam pracę
  Robotnik drogowy Belgia
 • Dam pracę
  Spawacz Belgia
 • Dam pracę
  Cieśla zbrojarz na prefabrykaty Belgia
 • Dam pracę
  Murarze Belgia
 • Dam pracę
  Hydraulik Belgia