Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXVII sesja Rady Miasta Luboń

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 506) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491),

zwołuję XXVII Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 19 listopada 2020r. godz. 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:
a) Sprawozdanie z działalności Losir Sp. z o.o. za rok 2019.
b) Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2019.
c) Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Transportowego Translub Sp. z o.o. za rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego "Trójeczka" w Mieście Luboń.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz
Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata
2020 - 2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do półtora roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Przyjęcie protokołu sesji nr XXV/2020.
17. Przyjęcie protokołu sesji nr XXVI/2020.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Teresa Zygmanowska

 

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.

- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 18 listopada 2020r.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-712-545, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.

Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  zgubiono telefon
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie biurowe
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Wynajem - szukam
  Poszukuję garażu do wynajęcia ul. Osiedlowa