Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Dlaczego znów sami się trujemy?

Każdego roku w okresie jesiennym poruszamy temat palenia w piecach. Zapewne wielu z nas mogło już wyczuć, iż mieszkańcy zaczęli ogrzewać swoje posesje. Coraz częściej w mieście widoczny jest unoszący się dym. Nie jest tajemnicą, że nie w każdym piecu pali się węglem czy drewnem. Na jakość powietrza wpływa to, że za opał niestety często służą śmieci, plastiki, meble czy opony, a wówczas smród jest tak wielki, że trudno oddychać.

Od marca 2016 roku publikujemy aktualną jakość lubońskiego powietrza. Publikowane dane pochodzą z naszej amatorskiej stacji pomiarowej, która mierzy na bieżąco zawartość pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Mieszkańcy naszego miasta mogą sprawdzić, czy jakość lubońskiego powietrza pozwala na bezpieczne przebywanie na otwartej przestrzeni. Na stronie naszej stacji znajdują się też informacje o urządzeniach stosowanych do pomiarów oraz procedurze pomiarowej. Urządzenie zlokalizowane jest w Starym Luboniu.

O tym jak ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy informują różne instytucje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich raportach podaje, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwałe oddziaływanie w momencie wysokiego stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące z uwagi na występujące w naszym kraju większe zanieczyszczenie pyłem aniżeli wynosi średnia dla krajów Unii (źródło Wikipedia).

Link do naszej stacji pomiarowej: http://e-lubon.pl/lubon-pomiar-zanieczyszczenia-powietrza

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jednym z narzędzi walki z takimi sąsiadami są kontrole straży miejskiej. Kiedy mundurowi zostaną powiadomieni o podejrzeniu spalania śmieci to najpierw sprawdzają czy dana osoba ma dokument potwierdzający opłatę za wywóz odpadów. Jeśli takiego nie posiada to rodzi się podejrzenie, że jej odpady mogą lądować np. w piecu. Służby informują, że bez powiadomienia niewiele mogą zrobić, dlatego też jeśli widzisz, że ktoś pali śmieci zadzwoń pod numer telefonu 61 8131 986.

Artykuł 379 ustawy o prawie ochrony środowiska mówi, że np. prezydent miasta może upoważnić do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników miejskich, a następnie występować w roli oskarżyciela publicznego przeciwko łamiącym zapisy ustawy, gdyż palenie śmieci jest wykroczeniem i grozi za to grzywna w wysokości nawet do 5 tys. złotych.

Art. 379. Czynności kontrolne
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Należy zdawać sobie sprawę, że podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny. Spalając śmieci zanieczyszczamy najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Najbardziej narażone na truciznę, wydobywającą się przez komin oraz trafiającą do organizmu wraz z pokarmem są dzieci. Jeśli będziemy chcieli spalać śmieci to zastanówmy się najpierw jakie mogą być tego skutki i to nie tylko finansowe. Pamiętajmy bowiem, że za takie postępowanie wszyscy płacimy własnym zdrowiem.

Może nasi radni pomyślą nad uchwałą dotyczącą prawidłowego rozpalania jaką 24 października jednogłośnie przegłosowali radni w Mosinie? Uchwała obywatelska dotycząca bezdymnego spalania i ograniczenia stosowania m.in węgla brunatnego i niektórych paliw trafiła pod głosowanie na XVII Sesji Rady Miejskiej w Mosinie, a podpisało się pod nią oficjalnie 708 mieszkańców. Obecnie według zasad samorządowych projekt skierowany jest do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Izabella Chodorowska

Odpowiedzi

Chciałabym poznać zdanie władz miasta na ten temat w odniesieniu do propagowania sportu w naszym mieście. Stadion przy ulicy Rzecznej, którym niedawno tak się chwalili o, a w jego sąsiedztwie posesje, z których dymi się okropnie... Strach dzieci na treningi wysłać.

Zgaduję-żeby okoliczni mieszkańcy nie palili w piecach i siedzieli w chłodzie?

Na dzień dobry proponuję nie palić śmieciami, długofalowo zakazać opalania piecami węglowymi tak jak powoli robią to inne miasta.

Panie/i "cokolwiek i w ogóle" tak jakby po polsku ksywki nie można było wymyślić. Jaka jest wartość opałowa, jak Pan/i określił "śmieci? Ile potrzeba wymienionych przez Pana/i "śmieci" by ogrzać dom? Skąd je brać i zmagazynować na zimę? Konkretnie proszę. Wyluzuj człeku, a wolnej chwili przelicz ile powietrza przez Twój "tdik" w ciągu doby przez rurę wydechu przepuszczasz. Sądzę że jesteś jednym z tych dumnych z ochrony środowiska, gdy raz a może i dwa w ciągu roku jedziesz za friko na podstawie dowodu rejestracyjnego swego "tdeika" komunikacją zbiorową, podczas gdy inni cały rok takową jeżdżą, a swego "tdeike" nie mają za ochronę środowiska płacić muszą. I to nie tylko- jak zapewne sądzisz bidule i kmioty. Szrota, ale jeżdżącego:D za kwotę miesięcznego kupisz. Są i w ofercie nawet i "tdiki". Dumny że hodujesz kaktusa na parapecie, raz że tworzy tlen a w ramach oszczędności zasobów wodnych, zbyt często podlewać go nie musisz. Mylę się? Stoperan polecam. I naukę samodzielnego (SAMODZIELNEGO) myślenia.

Ktoś tu już zaczadzial od smogu. Tylko jeszcze o tym nie wie

Kek

Wspaniały wywód O motoryzacji na podstawie wniosku wyciągniętego z okrężnicy. Nie wiem jaka jest kaloryczność śmieci spalanych w waszych piecach, ale nie trzeba ani stacji pomiarowej, ani doktoratu z ochrony środowiska żeby w godzinach wieczornych w czuć won spalanego wszędzie syfu.

Dokładnie! Wszystko w tym temacie.

Whatever Teraz kolej na Twój wspaniały wywód.

Luboń gdzie palą śmieciami
PM10 28,01 μg/m³
PM2,5 25,60 μg/m³
średnia z ostatniej godziny tj. 2019-11-02 07:13

Kraków gdzie całkowity zakaz palenia węglem, drewnem, a mawet rozpalania grilla węglem drzewnym
skażenie PM10 74 µg/m³
skażenie PM2.5 39 µg/m³

dane godz. 06:54 2019-11-02

źródło danych dla Krakowa
https://krakow.naszemiasto.pl/smog-krakow-02112019-aktualny-poziom-pm10-i-pm25-sprawdz/ar/c14-5036813

Ciekawostka
https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/611842,niemcy-elektrownia-weglowa.html
I to u światowego lidera, potentata europejskiego w wydobyciu węgla brunatnego.

I dowodzi to jedynie tego, że 25 razy większe miasto ma porównywalną jakość powietrza co pipidówa z 30000 tysiącami mieszkańców, o której świat zapomniał.
Nie pogrążajcie się, serio nic Was nie usprawiedliwi.

Per wy? Te zwroty z domu to wyniosłeś?
Przyzwyczajenia trudne do odzwyczajania.
To jak to tam z tym węglem?. Zdawać by się mogło, że ludziska na wieczór węglem palą bo właśnie wtedy temperatura spada, a tu jak na złość stężenie pyłków w wieczór i w nocy opada. Że o opalaniu domu śmieciami. i to w samo południe nie wspominając. Coś mi tu nie pasuje:D To skąd te pyłki w mieście 25 razy większym w którym ni węglem, drewnem, z zakazem rozpalania grilla się biorą? Z palenia ćmików?

Zakłady produkcyjne, elektrociepłownie, liczba mieszkańców, samochodów, niezwykle niekorzystne położenie geograficzne powodujące, że zanieczyszczenia nie są wywiewane przez wiatr, okoliczne gminy, w których zakaz palenia węglem nie obowiązuje. Takie informacje na poziomie klasy podstawowej. Można oczywiście porównać Luboń do Pekinu. Śmiało. Luboń wręcz wypadnie rewelacyjnie. Tylko dalej będzie tu syf

Przecież to logiczne że gdy ludziska węgiel a gdy jeszcze śmieci na noc do pieca dosypią to już w ogóle, tak aby do rana piec cierło trzymał, pyłków wszelakiej maści w powietrzu musi być mniej niż za dnia, gdy już są w pracy. Wykrery na e-lubon świetnie to obrazują. Dziwię się że są jeszcze ludzie którzy tego nie rozumieją.

Lekarzu, proponuję udać się do kolegi po fachu, ale tego co główkę leczy.
Tak, tak. To samochody smrodzą, że oddychać nie idzie? Dziwne, że w nocy ruchu nie ma praktycznie żadnego, a oddychać nie ma czym. Tylko do tego nie potrzeba 6 lat studiów.

Brawo,wszystko i w temacie!

Jeździ starym gruchotem z sam powietrze zanieczyszcza :)

Słuszna uwaga. Problem warty rozwiązania i naglasniania . Przecież co chwilę zimą są alarmy smogowe. Nie ma w naszym mieście zdrowego klimatu. I tak naprawdę nic władze z tym nie robią. Jedynie populistyczne akcje, z których nic nie wynika.A smog jak był tak jest.

Dziecko (nie przypadkowo liczba pojedyńcza)sport na stadionie i tak ma w nosie! Woli gapić się w smartfona!

Prawda jest taka, że Ci co palą truja nas wszystkich. Siebie też. A później jak przyjdzie jakieś chorubsko nie mają pojęcia, że sami sobie zafundowali. Kto pali czym popadnie, byle zaoszczędzić trochę grosza sra we własne gniazdo.

"chorubsko" Prawda jest taka- zainwestuj najpierw w słownik a dopiero potem między ludzi

Nasze władze robią co chcą i jak im pasuje .Tam gdzie jest interes i tam gdzie się oplaca. Prawdziwe problemy ich nie obchodzą. Przykro mi ogromnie, gdy obserwuje jak bardzo to miasto robi się coraz trudniejsze do życia. W innych miastach można tylko tu nie..

Przeczytałem, że Luboń wydał najwięcej na dopłaty do wymiany piecy w całym powiecie Poznańskim, wiec to chyba dobry znak. Też nie odrazu to naprawimy, ale to akurat dobry znak.

Proszę o szczegóły. Czyli ile wydał?Ile gospodarstw otrzymało dopłaty?

Pieniądze wydane, a smog jak był tak jest. Dopłaty do wymiany piecy w XXI to słaby pomysł. Takie bla, bla, że niby coś się robi. Czas na nowe technologie,takie przepisy aby nie opłacało się wogole palić węglem i nie tylko. Niestety to inna bajka, taka w której nie rządzi pieniądz

Wymiana kilkudziesięciu kotłów nic nie zmieni. Bo to nie jest nawet 1% wszystkich śmierdziuchów w Luboniu.

Już kilka dni temu wieczorem w Lasku nie można było otworzyć okna żeby wywietrzyć sypialnię przed spaniem. Na dworze tyle dymu, że wyglądało to jak mgła. I tak jest rano i wieczorem. Czy trudno jest zapoznać się z techniką rozpalania od góry?

Warto zainteresować się uchwałą o nakazie prawidłowego palenia, którą w trybie obywatelskim wniósł Mosiński Alarm Smogowy, więcej tutaj: https://www.facebook.com/MosinskiAlarmSmogowy/?ref=bookmarks

Stan powietrza w Luboniu to wielki wstyd dla władz tego miasta, ale również dla samych mieszkańców. Żenada! Najgorsze powietrze w powiecie!

Należy zważyć,że Luboń z zachodu na wschód przecina autostrada z 6 pasami ruchu a ruch jest ogromny!Te TIRY emitują cząstki stałe czy się komuś to podoba czy nie!Z południa na północ przebiega tranzyt lokalny i tysięcy mieszkańców pobliskich gmin ulicą Armi Poznań -również ul.Żabikowską, oraz równolegle przebiega linia kolejowa z szynobusami a te samolociki też nie mają filtra cząstek stałych i dymią jak smoki wawelskie!W Luboniu jest również sporo rzemiosła!.Również na "wolnych torach" okresowo przy wyładunku wagonów pełno pyłu wiatr niesie!Ta emisja wpływa na jakość powietrza czy to się komuś podoba czy nie!
Moim zdaniem jakieś kominki to margines problemu!

To dlaczego latem problem nie występuje? Nikt nie jeździ? Autostrada zamknięta? Zakłady pozamykane?

Problem znika jak pojawi się wiatr,zauważ że jesienią i zimą wiatru prawie nie ma i pyły ze spalin Diesli, również starta guma z milionów opon zalega w powietrzu!Autostrada jest głównym źródłem emisji pyłów!Ościenne gminy nie mają autostrady przez środek miasta!

"Jesienią i zimą wiatru prawie nie ma"
Dalej nie czytam. Kompetencja intelektualna na poziomie pantofelka

Falcon, Cywil, Zielony i pewnie parę innych ksywek wszystko z jednego IP - p.Michał P. panujący viceburmister m.Luboń, w życiowej formie mieszania pospólstwu w głowach. Jak widać co inteligentniejsi nie nabierają się na jego trollowanie.

Jak jest mróz to rzadko wieje.

Raptem kilkanaście dni w roku jest mróz. Brak wiatru pogarsza sytuację, ale latem częściej zdarzają się dni bezwietrzne i bez opadów deszczu i jakoś smogu nie ma.

Coś jest na rzeczy

Tak, Tak i jeszcze zapomniał Pan o pyle znad sahary i o tym, że przez Luboń przejeżdża prawdziwa lokomotywa na węgiel to dopiero truje jak nie powiem 100 elektrycznych szynobusów.

Uwaga cytat z tego forum (inny, niedawny wątek) opisujący pustkę w głowie osoby podpisującej się jako Babcia Helenka i jej podobnych: "paliłam, palę i będę palić aż do śmierci czy się to Panu podoba czy nie...", a moje zdanie o pożal się Boże p.burmisterce M chyba wszyscy znacie.

Takie babcie helenki i p. burmistrz odpowiadają za ten syf, którym oddychamy! Wyjdźcie na zewnątrz i odetchnijcie głęboko. Dramat!

Dobry gospodarz to podstawa sukcesu. Dużo podróżuje po Polsce i obserwuje rozwój miast i gmin. Widzę jak dużo zależy od władz. W czasie gdy podróżuje lubię rozmawiać z mieszkańcami. Widać wyraźnie gdzie dobrze,dobre decyzje mieszkańcy chwalą. To widać, czuje się to.Niestety w Luboniu zawsze byli słabi gospodarze. Czas przyłączyc Luboń do Poznania. Może to jest jakiś pomysł na poprawę.

!

Myślę, że władze mogłyby podjąć jakaś sensowną uchwałę dot. smogu - np. zakaz palenia miałem, zakaz palenia węglem w momencie przekroczenia norm (tak jak ma to miejsce w Poznaniu). Poznań jednak lepiej radzi sobie z tym problem - w szczególności należy zauważyć, że miasto Poznań podpisało umowę z firmą specjalizującą się w analizie spalin z kominów za pomocą drona. Wtedy od razu sypią się mandaty. U nas też możnaby to wdrożyć tylko trzeba po prostu chcieć. Presja społeczna że strony mieszkańców musi być silniejsza, potrzeba większej mobilizacji mieszkańców, może wtedy władze Lubonia grożą jakieś konkretne rozwiązania, a nie tylko slogany.

Ostatecznym rozwiązaniem problemu są modernizacje budynków, centralne ciepłownie, ciepliki miejskie, a tam gdzie to nie możliwe nowoczesne ogrzewanie gazowe (kotły kondensacyjne). 

Mam nadzieję, że przyspieszy też realizacja programu CZYSTE POWIETRZE - na razie dotacje przyznano około 65 tysiącom gospodarstw domowych. 

Dobrze, że od przyszłego sezonu grzewczego nie będzie można palić już w tzw. kopciuchach A ponadto nie będzie już w sprzedaży miału. 

"...Od maja 2018 roku zarówno w Poznaniu, jak i całej Wielkopolsce obowiązują uchwały antysmogowe.Zgodnie z ich zapisami mieszkańcy mają zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, w tym miałów, węgla brunatnego, czy flotokoncentratu, powinni też wymienić przestarzałe systemy grzewcze na te nowszej generacji."

Źródło: https://gloswielkopolski.pl/uchwala-antysmogowa-dla-poznania-co-i-kiedy-mozna-palic-by-nie-dostac-mandatu/ar/c1-14532455

Tymczasem nasza SM sobie spaceruje zamiast nakładać bolesne mandaty, a kopcący mieszkańcy Lubonia są na e-Luboniu ostrzegani kiedy i gdzie...

I tylko bla bla bla .....tak po całych dniach.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl