Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki

Planowana jest nie tylko przebudowa torowiska od ul. Pamiątkowej do obecnie funkcjonującej pętli Dębiec, a także budowa zupełnie nowej trasy tramwajowej do Klina Dębieckiego. Zarząd Transportu Miejskiego dysponuje już wstępną koncepcją tej inwestycji – zostanie ona przedstawiona na spotkaniu 25 czerwca, po którym możliwe będzie przekazania swoich uwag. Uruchomiona została również strona internetowa www.tramwajdebiec.pl, na której można zapoznać się m.in. z opisem inwestycji oraz wizualizacjami.

25 czerwca 2019 roku rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa sytuacji transportowej mieszkańców południowych obszarów Poznania poprzez rozbudowę sieci tramwajowej oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. Rozwiązania te mają zmniejszyć liczbę samochodów i ograniczyć zatłoczenie ulic nie tylko w rejonie Klina Dębieckiego, ale także – ze względu na bliskość autostrady A2 – w całym Poznaniu.

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę torowiska od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec - ok. 1,7 km,
  • budowę nowej trasy tramwajowej o długości ok. 1,6 km - od pętli Dębiec, wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej), do Klina Dębieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda, w pobliżu autostrady A2),
  • powstanie – w obrębie węzła Klin Dębiecki – pętli autobusowo-tramwajowej oraz  parkingów typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc  krótkiego postoju typu Kiss&Ride oraz dla autobusów dalekobieżnych,
  • kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Zakładany przebieg nowej trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

W ramach projektu zakłada się kształtowanie jak najbardziej dogodnych węzłów przesiadkowych, w miarę możliwości w oparciu o zasadę „drzwi w drzwi”.

Na całej długości inwestycji nastąpi dostosowanie układu ciągów pieszych i ruchu rowerowego do standardów infrastruktury komunikacji publicznej oraz poprawa nawierzchni chodników w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej trasy.

Zakłada się realizację m.in. możliwie szerokich platform przystankowych, adekwatnych do prognozowanych potoków pasażerskich oraz zastosowanie rozwiązań likwidujących bariery architektoniczne, a jednocześnie poprawiających bezpieczeństwo i wygodę poruszania się osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku.

Przygotowana koncepcja zawiera po dwa różne warianty rozwiązań technicznych dotyczących wiaduktu nad linią kolejową nr 802 oraz torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (od ul. Czechosłowackiej).

Przewidziano również modernizację Targowiska „Racjonalizatorów”, którego nowy kształt pozwoli na dalszy rozwój funkcji handlowej tego miejsca. W ramach projektu planuje się nowe rozmieszczenie pawilonów i straganów handlowych, miejsc postojowych dla samochodów dostawczych, toalet i wiat śmietnikowych, a także nowoczesnych elementów malej architektury oraz urządzenie zieleni.

Konsultacje rozpoczną się 25 czerwca br. od spotkania z mieszkańcami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77 (początek – godz. 17.00).  Wówczas można będzie zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami i zgłosić swoje uwagi.

Uruchomiona została również strona internetowa www.tramwajdebiec.pl, na której można zapoznać się m.in. z opisem inwestycji oraz wizualizacjami. Od 25 czerwca będzie można na niej wyrazić opinie na temat inwestycji.

Weź udział w konsultacjach! 

ZTM

Odpowiedzi

Niełatwej zwiększyć częstotliwość autobusów 602, 610 etc, które łączą nawet luboń z pętlą na dębcu?

O tym tramwaju (że wkrótce będzie budowany ) mówiło się 40 lat temu jak chodziłem do Technikum Mechanicznego! Przy okazji pozdrawiam absolwentów tego ZACNEGO TECHNIKUM.A może już nie warto tradycyjnych torów bo mają je zastąpić moduły magnetyczne! (za małe 40 lat!)

a może by tak od razu do Lubonia?

O tym samym pomyślałem, ale wybudowanie linii tramwajowej jest zbyt dużym wyzwaniem dla Lubonia w obecnym i najbliższym czasie. :)

O tym samym pomyślałem, ale wybudowanie linii tramwajowej jest zbyt dużym wyzwaniem dla Lubonia w obecnym i najbliższym czasie. :)

To może chociaż tramwaj konny do Lubonia? A w budynku po Zakładach Ziemniaczanych z którym przez 20 lat nie wiadomo co zrobić byłaby zajezdnia i stajnia!

haahaaaa

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl