Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pytania od Czytelników do Urzędu Miasta Luboń wraz z odpowiedziami (brakująca odpowiedź)

Do naszej redakcji napisali Czytelnicy, którzy poruszyli kilka tematów, na których odpowiedź oczekiwali z Urzędu Miasta Luboń.

A) Szanowni Państwo,
1. Bardzo proszę o podanie części składowych ceny za wywóz śmieci za rok 2017, 2018, od 1.01.2019 oraz od 1.04.2019r. tzn. Co wchodzi w jej skład, w jakim procencie oraz kwocie.
2. Jak wielkie kosze na odpady zmieszane przysługują poszczególnym gospodarstwom? Tzn. Ile litrów ma miec pojemnik dla rodziny 4, 5, 6 osobowej i większej. Skoro więcej się płaci to powinien w ślad za tym pójść większy pojemnik. Czy tak jest?
3. Brak opłaty degresywnej jest wg mnie nie fair. Jeżeli w wywozie śmieci jest koszt dojazdu do danej posesji, to w przypadku większej rodziny ta kwota rozkłada sie na wieksza liczbe osob. Dlatego nie rozumiem czemu zostało to zlikwidowane. Co kierowało osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę komunalną z rezygnacji z takich obniżek?
4. Dlaczego UM nie informuje oficjalnie na dostarczanych zawiadomieniach o kosztach wywozu odpadów z możliwości korzystania z karty duzej rodziny? Ta wiadomość jest skrzętnie skrywana i aby ja znaleźć trzeba trochę poszukać. Czy jest problem z dodaniem jednego zdania o tym na piśmie z UM informującym o stawkach?
5. Jakie zostały podjęte kroki, aby te podwyżki nie były tak duże? - pyta Czytelnik.

B) Jaka jest cena przyjęcia 1 Mg lubońskich odpadów do RIPOK? Chodzi przede wszystkim o odpady zmieszane o kodzie 20 03 01. - to kolejne pytanie od Czytelnika.

C) Szanowni Państwo,
1. Gdzie są protokoły nr 2 i 3 z Komisji Budżetu i Finansów?
2. Komisja Organizacyjno-Prawna publikuje protokoły ze swoich obrad w 11 i 12.2018r w marcu. Skąd taka zwłoka?
3. Komisja Sfery Społecznej, Komisja Rewizyjna, Komisja Ochrony Środowiska liczba protokołów ZERO. Czy ww. komisje sie nie spotykały w tej kadencji? Jeśli tak, to gdzie są zapisy ich obrad?
4. Dlaczego PROTOKÓŁ nr 3 z Komisji komunalnej publikowany jest później niż nr 4?

Bez wprowadzenia porządku w tak prostych sprawach jak te, w naszym mieście wielkie sprawy się nie udadzą. Proszę zwrócić baczniejsza uwagę na to - pisze Mieszkaniec.

D) Czy przy ulicy Bursztynowej oraz drodze dojazdowej czyli Nowiny planowana jest budowa drogi dojazdowej? Nie mówię o utwardzeniu nawierzchni posypując ją kamieniami etc. Mam na myśli drogę z kostki brukowej (wraz z infrastrukturą - oświetlenie etc.) Mieszkam na osiedlu przy ul. Bursztynowej i po roku czasu przez stan drogi wymieniłem już kompletne zawieszenie w samochodzie (jeżdżąc poniżej 15 km/h...) - pytał Czytelnik.

Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź z Urzęd Miasta na przesłane przez nas pytania. Odpowiedzi publikujemy poniżej.

Szanowna Pani, w nawiązaniu do zapytań od Czytelników przesłanych przez Panią do Urzedy Miasta Luboń dnia 28.03.2019r, przesyłam odpowiedzi wg. kolejności:

Ad. A
1. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.2–2b i 2d;
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Wszystkie te informacje dostępne są w Analizie stanu gospodarki odpadami, która dostępna jest na stronie bip.lubon.pl. Dokument za rok 2018 zostanie opublikowany do końca kwietnia br., zgodnie z art. 6tb ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń w gospodarstwach domowych, w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów określona pojemność przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 30 l. Oznacza to, że gospodarstwa zamieszkałe przez 1-4 osób uprawnione są do otrzymania pojemnika o pojemności 120 l, gospodarstwa zamieszkałe przez 5-8 osób otrzymują pojemnik o pojemności 240 l, gospodarstwa zamieszkałe przez 9-12 osób są uprawnione do otrzymania 1 pojemnika 120 l i jednego pojemnika 240 l, natomiast gospodarstwa zamieszkałe przez 13 osób otrzymują dwa pojemniki 240 l. W sytuacji, gdy prowadzone jest nieselektywne zbieranie odpadów ustalona pojemność wynosi 50 l na osobę.
Podwyżka stawek opłat związana jest z wyższymi kosztami zagospodarowania tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania „Odpadów Komunalnych. Od 2016 r. koszty te wzrosły o ponad 82 %. Opłata pobierana od mieszkańców musi pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W koszt funkcjonowania systemu wliczony jest także koszt wyposażenia wszystkich nieruchomości w pojemniki, zgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku. Nie ma możliwości, by teraz wszystkie nieruchomości wyposażyć w inne - większe pojemniki, gdyż koszty funkcjonowania systemu wzrosłyby drastycznie. W sąsiednich gminach należących do Związku Międzygminnego CZO „Selekt” mieszkańcy sami mają obowiązek wyposażać nieruchomości w pojemniki, w Luboniu ten obowiązek spoczywa na operatorze odbierającym odpady.

3. Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz uznano, że ten system naliczania opłat jest nieefektywny. Zarówno w gospodarstwach jedno, dwu, trzy czy siedmio-osobowych ilość odpadów wytwarzanych przez każdą z osób jest porównywalna. W związku z tym nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego dla stosowania opłat degresywnych. Warto zaznaczyć, że Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” również podjął uchwałę w której zrezygnowano z degresywnych stawek opłat, kierując się zbliżonymi argumentami.

4. Informacja o możliwości skorzystania ze zniżek dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny była publikowana na stronie internetowej urzędu i w Informatorze oraz jest zawarta na ostatniej stronie druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na naszej stronie internetowej w zakładce MIESZKANIEC---ODPADY---ODPADY KOMUNALNE można także zapoznać się z treścią uchwały wprowadzającej tę zniżkę.

5. W wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji podpisana została umowa z kompostownią odpadów Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM w Rumianku, która przyjmuje odpady w niższych cenach niż RIPOK Tonsmeier Selekt. W związku z tym liczymy, iż uda się zmniejszyć koszty zagospodarowania odpadów zielonych o około 100 000 zł, pod warunkiem, że mieszkańcy będą przekazywać odpady bez zanieczyszczeń. Poza tym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została skierowane wystąpienie w sprawie prowadzenia nieuczciwych praktyk ograniczających konkurencję przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt. Czekamy na rozstrzygnięcie, które niebawem powinno nastąpić.

Ad. B
Zgodnie z otrzymanym w dniu 27 listopada 2018 r. pismem od Spółki Tonsmeier Selekt średnioroczna stawka opłaty za przyjęcie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyniesie w 2019 roku 426 zł netto.

Ad. C
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Ad. D
Biuro Majątku Komunalnego w odpowiedzi na pytanie z dnia 28.03.2018 r. dot. ul. Bursztynowej i Nowiny informuje, iż prace związane z budową infrastruktury drogowej w m. Luboń obecnie realizowane są na podstawie dokumentu: „Plan inwestycyjny wykonania projektów i budowy dróg w 2018 r.” przyjętego przez Komisję Komunalną przy Radzie Miasta Luboń. W zakresie prac nie przewidziano do realizacji dokumentacji dotyczącej budowy ul. Nowiny oraz ul. Bursztynowej.
Zważając na powyższe wniosek o uwzględnienie w/w ulic w planie inwestycji na rok 2020 zostanie przedstawiony do zaopiniowania podczas posiedzenia Komisji Komunalnej w październiku 2019 r.

UML

Poniżej publikujemy zaległą odpowiedź jaką otrzymaliśmy z UML. 

Ad. C

Informuję, iż wszystkie zatwierdzone protokoły z posiedzeń komisji stałych znajdują się na stronie BIP (http://bip.lubon.pl/). Opóźnienie ich publikacji wynika z konieczności wyjaśnień radnych co do niektórych zapisów ich wypowiedzi oraz konieczności zatwierdzenia poprawionych protokołów na kolejnym posiedzeniu komisji.

UML

Izabella Chodorowska

Odpowiedzi

Zwykle czyta się od góry, więc cytaty z ustawy nie zapowiadały konkretnej odpowiedzi na pytanie. Już się ucieszyłem, że
jest konkret -kwota 426 netto(ile brutto?), ale nie napisano za jakie. Pytanie dotyczyło konkretnej frakcji -zmieszanych o kodzie 20 03 01. Czy to jest cena jaką płacimy za te odpady? Proszę by UML doprecyzował odpowiedź. Cena uśredniona za różne frakcje może wprowadzić w błąd. Trochę długo trwa w UML szukanie jednej informacji.
Wystąpienie do UOKIK pochwalam, ucieczkę do Rumianku również, jeśli taniej.
System stworzyli kretyni zapisując obowiązek wożenia zielonych do her Niemca, kiedy nie miał kompostowni.

Moje pytanie miało związek z Uchwałą Zarządu ZM Selekt ustalającą cenę dla członków związku na 254 netto i 274 brutto.
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/1790.pdf
Zwracam uwagę szanownych władz Lubonia, że usytuowanie prawne p.Burmistrz Machalskiej jest tożsame z Zarządem
Selektu. Równie dobrze nasza pani Burmistrz może zarządzeniem ustalić tę cenę na 100 zł.
Proszę więc dalej obywatela nie czołgać i odpowiedzieć konkretnie ile płacą Polacy II kategorii z Lubonia za zmieszane.
Obywatel jeśli będzie taka konieczność może też przeczołgać władzę. Wolałbym tego uniknąć.

To chyba oczywiste, że ceny w RIPOKach podawane są za Mg czyli od razu wyjaśniam - za TONĘ!

Nie jest blondynką i wie, że Mg to tona. Chcę się dowiedzieć ile konkretnie kosztuje tona odpadów zmieszanych 20 03 01
na RIPOK. Podejrzewam, że to może być cena uśredniona za różne frakcje(ta podana przez UM). Gdyby tak jednak było,
to róznica między tym co płaci Selekt,a Luboniem byłaby szokująca.
Gdyby UM podał tę informację przy informacjach o podwyżkach, to nie byłoby nawet twoich podejrzeń o czepianie.

Nie jest blondynką i wie, że Mg to tona. Nie jestem przekonany, że cena podana przez UM jest za zmieszane 20 03 01.
Gdyby tak było to różnica między tą płaconą przez Luboń , a gminami z Selektu byłaby szokująca.
Niech Anna pomyśli jeśli nie sprawi to bólu, czy jest gotowa dopłacać do Puszczykowa, czy innych gmin?

To nie jest kwestia przekonań - wystarczy dopytać jak ma się wątpliwości. Podobnie z "SZOKUJĄCĄ różnicą" - Hawk, halo, tu ziemia! Raczej spytałabym jak nasz system się jeszcze kalkuluje mimo "SZOKUJĄCEJ różnicy", mając podobne stawki od mieszkańca co gminy Selektu. Może jednak rozwiązanie problemu tkwi gdzie indziej niż w 20 03 01.
PS. Mnie myślenie nie boli, więc współczuję, że znasz "ten ból".

Nie dałaś mi powodu, bym był miły. Nie to jest istotą problemu, bo ani ja ani ty nie musimy za to płacić.
No to wymyśliła, że system się kalkuluje. To bzdura-miasto dawno do niego dopłaca. Właśnie chcę się czegoś dowiedzieć,
bo polityka informacyjna UM leży i kwiczy. Nadal twierdzę, że powinienem tę wiedzę dostać na tacy. W protokole sesji,chyba z lutego jest inna kwota, więc nie mam pewności czy chodzi o te same odpady.
Gdyby przyjąć kwotę 426 dla Lubonia i 274 dla Selektu(jak wynika z tego dokumentu Selektu z którym się nie zapoznałaś)
, to wychodziłoby że płacimy ponad 50% więcej. Mam nadzieję, że aż tak nas, czyli frajerów z Lubonia nie doją.
Cieszę, że cię nic nie boli, ale może myślenie jest w pozycji off.

Dawno w Selekcie byłyby podwyżki, gdyby kilka gmin spoza nie płaciło więcej.

Ludzie- kupujecie domy w polu za polowe ceny tych z centrum, to może byście przed tym xorientowali się w planach budowy dróg???? Cale życie mieszkam w Luboniu, całe życie nie uraczyłam drogi utwardzonej na swojej ulicy. Na Nowiny też mieszkałam licząc się z tym sprzedałam nisko zawieszone auto. Przyszliscie niewiadomo skąd i same wymagania, nie jesteśmy bogata gmina!

Jeszcze ostatnie na ten temat- deweloper otrzymujac pozwolenie na budowę powinien musieć wybudować drogę dojazdowa. Przypomnę tylko jak było z "wspaniałym" osiedlem Wschodnia - drogi mieszkancy doczekali się raptem rok, czy dwa lata temu, a ile przepraszam juz istnieje ten moloch? Nie oczekujcie ludzie, że teraz miasto wybuduje wam droge w każdej małej uliczce, na każdej pipiduwie gdzie się wybudujecie.

Włodarzy naszego miasta chciałbym zachęcić do skorzystania z doświadczeń gminy Suchy Las. Tam przy niewielkim wkładzie ucywilizowano drogi nie systemem jedź 20 km/h pył/kurz a położono płyty z asfaltową wysypką. Widziałem to w Biedrusku , Chludowie i innych wsiach gminy wiejskiej Suchy Las. Polecam

Mnie podano średnioroczną stawkę 426 zł i nie wiem czy to za frakcję o którą pytałem.
Zarząd Selektu sam sobie ustalił cenę na 274 zł brutto. Nie jestem pewien czy mogę te ceny porównywać.
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/1790.pdf
Dobrze byłoby gdyby Redakcja E-Luboń pogłębiła temat i dowiedziała się o ile więcej płacimy.
Selekt ma w swoim budżecie 911 tys.dochodów z tytułu wpływów za odpady przyjęte przez RIPOK od gmin spoza Selektu,
takich jak Luboń.
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/1808.pdf
W tej sytuacji uprawniona wydaje się teza, że wszyscy (z władzami włącznie)jesteśmy frajerami i dopłacamy do Selektu.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Opiekunka
 • Dam pracę
  Hurtowania Spożywcza - Komorniki - 6300 brutto
 • Dam pracę
  Specjalista ds. techniczno-handlowych, branża elektryczna
 • Dam pracę
  pracownik ochrony Luboń
 • Dam pracę
  Pracownik ochrony - Komorniki
 • Inne
  Znalezion suczke West highland White terier