Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Informator dla Rodziców - nabór do klas I oraz do przedszkoli publicznych

Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia, a także do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń.

Obwody szkół w Luboniu:
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5

Szanowni Państwo

Od 11 do 22 marca 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

- od 11.03.2019 r. do 22.03.2019 r. - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego;

- 09.04.2019 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 09.04.2019 r. do 12.04.2019 r. - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;

- 18.04.2019 r. godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

- od 17.05.2019 r. do 22.05.2019 r. - rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2018/2019 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

Dzieci 6 letnie (rocznik 2013) objęte są obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym dzieci w wieku 6 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

Kryteria Rekrutacji:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt
objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:
Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
1)oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),
2)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie nr 2),
3)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
4)prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),
5)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):
1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość). Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria samorządowe:

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko

6

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu

5

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwa kandydata

(oświadczenie nr 5)

Dziecko i oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka mieszkają na terenie miasta Luboń i oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zamieszkaniu na terenie miasta Lubonia kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 6)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola

3

Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, które w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja brało udział w rekrutacji bez rezultatu

2

Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja bez rezultatu

(oświadczenie nr 8)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

1

Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Weryfikacja oświadczeń:
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
- może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,
- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu (do wywiadu stosuje odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

UWAGA
Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.
Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.
W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
3. Wypełnić pola formularza,
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.


Szanowni Państwo

Od 11 do 21 marca 2019 roku rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

Informacje ogólne:

1. Do klas I przyjmowane są:

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowanie na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych).


Zasady przyjęć:

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

• Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
Kandydaci spoza obwodu

• kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
• rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji;
• szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru;
• niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Luboń;

Harmonogram przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

Przyjęcie do szkoły obwodowej - ZGŁOSZENIE
 
- od 11.03.2019 r. (od godz. 8:00) do 21.03.2019 r. (do godz. 15:30) – rejestracja w systemie rekrutacji zgłoszeń o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej i złożenie w szkole obwodowej podpisanego zgłoszenia;
- 01.04.2019 r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 01.04.2019 r. (od godz. 13:00) do 05.04.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
- 08.04.2019 r. (godz. 13.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;
- od 08.04.2019 r. – procedura odwoławcza.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I dla dzieci spoza obwodu szkoły - WNIOSEK

- od 24.04.2019 r. (godz. 8:00) do 06.05.2019 r. (godz. 15:30)  – rejestracja w systemie rekrutacji wniosków o przyjęcie dziecka na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
- 10.05.2019 r. (godz. 13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
- od 10.05.2019 r. (od godz. 13:00) do 14.05.2019 r. (do godz. 15:30) - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane;
- 17.05.2019 r. (godz.13:00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I;
- od 20.05.2019 r. – procedura odwoławcza;
- 21.08.2019 r. – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:

• wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka;
• drukują wypełnione zgłoszenie/wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają go w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

• pobierają zgłoszenie/wniosek w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów prawnych składają w szkole obwodowej/szkole pierwszego wyboru.

Informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

Podpisy złożone na zgłoszeniu/wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Kryteria Rekrutacji:

Uchwałą z dnia 1 lutego 2018 roku Rada Miasta Luboń wprowadziła następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły:

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Kandydat i oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata mieszkają na terenie miasta Luboń oraz oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie miasta Luboń kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń

(oświadczenie nr 1)

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są uczniem/uczniami szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

(oświadczenie nr 2)

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek

(oświadczenie nr 3)

Kandydat, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły podstawowej, do której wpłynął wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w danej szkole

2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są absolwentem/absolwentami szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek

(oświadczenie nr 4)

Wielodzietność rodziny kandydata

2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wielodzietności rodziny kandydata

(oświadczenie nr 5)

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki

2

Oświadczenie rodziców i dziadków kandydata potwierdzające wspieranie w zapewnieniu należytej opieki

(oświadczenie nr 6)

Kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność

2

Oświadczenie, że kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność

(oświadczenie nr 7)

• Rodzice/opiekunowie prawni spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. 

• Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

• Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

• Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Weryfikacja oświadczeń:
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:
- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
- może zwrócić się do Burmistrza Miasta Luboń, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,
- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Miasta Luboń korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;
• Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;
• Komisja rekrutacyjna:
- przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
- podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
• Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

UWAGA
Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego
1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,
2. Stworzyć listę preferencyjnych placówek,
3. Wypełnić pola formularza,
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów,
5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru,
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie szkole.

UML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Opiekun osoby starszej
 • Sprzedam
  Dom z potencjałem w świetnej lokalizacji na sprzedaż
 • Wynajem - oferuję
  miejsca postojowe do wynajęcia w NCL
 • Inne
  Zaginął rudy kotek
 • Dam pracę
  DHL Robakowo k/Poznania: PRACOWNIK MAGAZYNOWY
 • Dam pracę
  Praca w przedszkolu w Luboniu
 • Dam pracę
  Opiekunka