Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pytania do burmistrz Małgorzaty Machalskiej - list do redakcji [odpowiedzi z UML]

Wczoraj wieczorem do naszej redakcji wpłynęły pytania od Czytelnika, które skierowane zostały do obecnej pani burmistrz Małgorzaty Machalskiej.

Czy Pani burmistrz Machalska mówiła nieprawdę, gdy twierdziła, że skonsultowała z mieszkańcami likwidacje boiska i zieleni przy ul. Jaśminowej Luboniu i dopiero stanowczy protest kilkuset mieszkańców spowodował wycofanie się pani burmistrz Machalskiej z przeznaczenia tego terenu pod zabudowę. Czy Mieszkańcy o niczym nie wiedzieli i Pani burmistrz z nimi niczego nie konsultowała.

Kto to jest Pan Rafał Marek w administracji Urzędu Miejskiego Lubonia. Dlaczego pan Rafał Marek jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej zadłużonej na 500,000,00 zł. spółki LOSiR i zarazem z ramienia i z nadania burmistrz Machalskiej kieruje nadzorem właścicielskim spółek miejskich? Czy mamy tu konflikt interesów? Nadto ta osoba kieruje komisją przeciwalkoholową w Luboniu. Czy i za ile świadczy ów pan usługi publiczne?

Dlaczego skonfliktowano mieszkańców ulicy Długiej i ulicy Uroczej w Luboniu.

Komu postawiono zarzuty prokuratorskie i wydano wyrok skazujący za nieprawidłowości przy wymianie okien w obecnej Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu.

Dlaczego przez tyle lat działania lotniska wojskowego władze miejskie nie spowodowały o wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania, będącą podstawą do dochodzenia odszkodowań za hałasy samolotów wojskowych?
Dlaczego dopiero w roku wyborczym zaczęto budować naraz aż 17 małych odcinków dróg bez pokrycia w budżecie na całe drogi.

Z jakich powodów w Luboniu młodzież szkolna musi jeździć do szkoły komunikacją miejską odpłatnie, choć w innych miejscowościach uchwalono dla nich zwolnienia. (pis.oryg.)

(imię i nazwisko nadawcy znane redakcji)

Od redakcji: Pan Rafał Marek zezwolił na opublikowanie jego danych osobowych.

Pytania zostały przekazane do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedzi, które dotarły do naszej redakcji już dzisiaj.

Czy Pani burmistrz Machalska mówiła nieprawdę, gdy twierdziła, że skonsultowała z mieszkańcami likwidacje boiska i zieleni przy ul. Jaśminowej Luboniu  i dopiero stanowczy protest kilkuset mieszkańców spowodował wycofanie się  pani burmistrz Machalskiej z przeznaczenia tego terenu pod zabudowę. Czy Mieszkańcy o niczym nie wiedzieli i Pani burmistrz z nimi niczego nie konsultowała.

Szanowni Państwo niedawno odpowiadałam już praktycznie na to samo pytanie, które wpłynęło do redakcji e-lubon w zeszłym tygodniu jednakże odpowiem raz jeszcze. Opinię o stanowisku mieszkańców co do likwidacji boiska przy ul. Jaśminowej wyrobiłam sobie w sposób nieprawidłowy, w oparciu o rozmowy jedynie z kilkoma z nich, a nie ze wszystkimi, z którymi powinnam była rozmawiać. Mówiąc radnym, że konsultowałam ten pomysł, wprowadziłam radnych w błąd, co przyznałam na sesji Rady Miasta, na której byli obecni mieszkańcy ,w tym sąsiedzi boiska, za co ich na tej sesji przeprosiłam.
Wobec protestów mieszkańców, zgłaszanych podczas sesji, obrad komisji, jak i mi osobiście, wycofałam się z planów dokonania zamiany działek i zmiany przeznaczenia terenu przy ul. Jaśminowej. Ostatecznie uzyskałam zgodę Rady Miasta na wykup placu zabaw przy ul. Kołłątaja. Tym samym Miasto zachowało oba tereny.
Pomysł przekazania terenu Miasta przy ul. Jaśminowej osobie prywatnej, nie będącej deweloperem (co sugeruje się w niektórych anonimowych wypowiedziach) , wynikał z konieczności zaspokojenia roszczeń tej osoby wobec Miasta. Osoba ta była właścicielem nieruchomości, na której znajduje się plac zabaw przy ul. Kołłątaja, przy boisku piłkarskim Stella. Miasto przez szereg lat dzierżawiło ten teren. W 2011 roku zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając tę nieruchomość z terenu usług i zabudowy mieszkaniowej, na teren sportu. Zmiana planu Spowodowała obniżenie wartości tej nieruchomości.
Właściciel wystąpił do Miasta z żądaniem wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości lub wydania nieruchomości zamiennej. Miasto wskazało do zamiany nieruchomość przy ul. Jaśminowej, jaką tę, z której korzysta mniejsza liczba mieszkańców aniżeli liczba osób korzystających z boiska przy ul. Jaśminowej. Celem było zachowanie boiska i placu zabaw przy ul. Kołłątaja. Składając taką propozycję, nie działałam w interesie właściciela nieruchomości (co sugeruje się w niektórych anonimowych wypowiedziach), ale w interesie Miasta, chcąc zmniejszyć obciążenie finansowe z tytułu żądanego odszkodowania.
Setki osób, o których mowa w pytaniu, to osoby, które zagłosowały w budżecie obywatelskim na projekt modernizacji tego boiska. Osobiście również głosowałam na ten projekt, wcześniej uzgadniając z  Wnioskodawcami zasadność jego złożenia. Wspólnie szacowaliśmy możliwości sfinansowania tego projektu biorąc pod uwagę obowiązującą wówczas górną granicę 100.000 zł na projekty inwestycyjne. Odbyliśmy wiele spotkań z Wnioskodawcami projektu aby uzgodnić najbardziej optymalny projekt i sposób jego realizacji. Dziś trwa budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.
Umiem wyciągać wnioski z popełnianych błędów, i przyznawać się do nich, by ostatecznie podejmować najkorzystniejszą decyzję w interesie nas wszystkich -  Miasta i Mieszkańców.  Cenię sobie rozmowy z mieszkańcami, dzięki którym mogę spojrzeć na daną sprawę z ich perspektywy i w razie potrzeby zmienić wcześniejszą decyzję na podstawie racjonalnych argumentów.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Kto to jest Pan Rafał Marek w administracji Urzędu Miejskiego Lubonia. Dlaczego pan Rafał Marek jest jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej  zadłużonej na 500,000,00 zł. spółki LOSiR  i zarazem z ramienia i z nadania burmistrz Machalskiej kieruje nadzorem właścicielskim spółek miejskich? Czy mamy tu konflikt interesów? Nadto ta osoba kieruje komisją przeciwalkoholową w Luboniu. Czy i za ile świadczy ów pan usługi publiczne?

Pan Rafał Marek pracuje na ½ etatu jako sp. ds. nadzoru właścicielskiego. Osoba pracująca na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego, nie udziela absolutorium radzie nadzorczej żadnej ze spółek. Zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych takie absolutorium radom nadzorczym poszczególnych spółek udziela Zgromadzenie Wspólników. Natomiast powszechną praktyką w samorządach jest, że osoby, które pracują w biurach czy na stanowiskach ds. nadzoru właścicielskiego są również członkami rad nadzorczych z ramienia miasta. Wynika to z ich wiedzy i tego, że znają oczekiwania właściciela (Miasta) wobec spółki. Podając przykład podobna sytuacja jest w Poznaniu, gdzie dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Miasta Poznań, jest członkiem rady nadzorczej spółki Aquanet. Pan Rafał Marek jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych na Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Zdał egzamin przed Ministrem Skarbu uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych. Pan Rafał Marek posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zarówno w strukturach samorządu terytorialnego jak i biznesie. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powoływana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W Luboniu od wielu lat jest to ciało kolegialne liczące 8 osób.  Zgodnie z przepisami ustawy, osoby pracujące w komisji otrzymują wynagrodzenie, które jest ustalane corocznie przez Radę Miasta. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji, zespołu problemowego czy kontroli punktów sprzedaży wynosi 4% przeciętnego wynagrodzenia określanego przez GUS. Wysokość wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych jest jednakowa we wszystkich spółkach miejskich. Są to dużo niższe kwoty niż w Poznaniu. Pomimo, że nie ma takiego obowiązku informacja na temat wysokości wynagrodzeń w radach nadzorczych spółek miejskich została podana na jednej z sesji Rady Miasta.  Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego na którym pracuje wspomniana powyżej osoba, zgodnie z przepisami nie podlega składaniu oświadczenia majątkowego. Pomimo to, po utworzeniu w urzędzie takiego stanowiska poinformowałam miesięcznik Wieści Lubońskie o wysokości wynagrodzenia.  

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Dlaczego skonfliktowano mieszkańców ulicy Długiej i ulicy Uroczej w Luboniu.

Nic mi nie wiadomo, ażeby mieszkańcy ul. Długiej i ul. Uroczej zostali skonfliktowani. Mieszkam na ul. Długiej i nie czuję, abym była w konflikcie z mieszkańcami ul. Uroczej. Część mieszkańców ul. Uroczej protestuje przeciwko projektowanemu rozwiązaniu skrzyżowania ul. Uroczej i Długiej, które zakłada zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. Po jej wdrożeniu kierujący pojazdami wyjeżdżający z ul. Uroczej będę musieli skręcić w prawo w ul. Żabikowską (wjazd na wprost zostanie zlikwidowany), a kierujący pojazdem, wyjeżdżający z ul. Długiej w ul. Żabikowską pojadą na wprost. Dziś z ul. Uroczej jedzie się na wprost, z ul. Długiej skręca się w lewo. Projektant budowy ul. Długiej opracował dwa warianty rozwiązania skrzyżowania ulic Żabikowska -Długa – Urocza, z których do dalszych prac projektowych Starostwo Powiatowe w Poznaniu (jako organ opiniujący geometrię dróg) zarekomendowało wariant zakładający zlikwidowanie skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabikowską i budowę skrzyżowania ul. Żabikowska z ul. Długą, jako rozwiązanie korzystniejsze z powodu:
- lepszej czytelności skrzyżowania,
- bezpieczniejszej komunikacji pieszej,
- zbierania przez ul. Długą ruchu samochodowego z większego obszaru miasta.
W związku z pismami mieszkańców do Starostwa Powiatowego, organ ten skierował omawiany projekt do rozpatrzenia przez działający przy Staroście Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zespół, uznając oba warianty za zgodne z przepisami prawa, uznał za korzystniejszy wariant budowy skrzyżowania ul. Żabikowska- Długa.
Zgodnie z zaleceniem Zespołu, skrzyżowanie ul. Uroczej i ul. Długiej będzie skrzyżowaniem wyniesionym, równorzędnym, co pozwoli na uspokojenie ruchu i zapewni notabene pierwszeństwo przejazdu pojazdom wyjeżdzającym na to skrzyżowanie z ul. Uroczej.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Komu postawiono zarzuty prokuratorskie i wydano wyrok skazujący za nieprawidłowości przy wymianie okien w obecnej Szkole Podstawowej nr 3 w Luboniu.

W sprawie nieprawidłowości dotyczących wymiany drzwi (nie okien) w SP3 postawiono zarzuty i zapadł wyrok karny. Wniosek o dalsze informacje uprzejmie proszę kierować do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń


Dlaczego przez tyle lat działania lotniska wojskowego władze miejskie nie spowodowały o wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania, będącą podstawą do dochodzenia odszkodowań za hałasy samolotów wojskowych?

Przez ostatnie lata władze Miasta Luboń wielokrotnie zabiegały o ponowne wprowadzenie na terenie Lubonia stref ograniczonego użytkowania. W przeszłości ponadnormatywne poziomy hałasu generowanego przez samoloty f-16 spowodowały konieczność utworzenia nad obszarem miasta stref ograniczonego użytkowania. Rozporządzeniem Nr 82/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.12.2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2003 r., Nr 200, poz. 3873) utworzony został obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań - Krzesiny, który objął znaczną część miasta Luboń i wprowadził ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenów miasta.
W dniu 31 grudnia 2007 r. Wojewoda Wielkopolski wydał nowelizację powyższego rozporządzenia, na mocy którego zaktualizowano definicje obszarów ograniczonego użytkowania z podziałem na trzy strefy. Powierzchnia miasta Luboń została zakwalifikowana do wszystkich trzech stref.
W październiku 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie w przedmiocie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny, w którym stwierdził, że zmiana ustawy i przepisu upoważniającego do regulowania obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk oraz brak przepisów przejściowych o zachowaniu mocy dotychczasowych aktów wykonawczych, spowodowały utratę mocy wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15.02.2011 r. nr IR. III-1.0713-1/11 poinformował Miasto o utracie aktualności aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, ze względu na zmianę przepisu upoważniającego do wydania przepisów wykonawczych w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i braku przepisów wskazujących na utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych. W świetle powyższych ustaleń uprawnienia w zakresie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania otrzymał sejmik województwa, jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo z analizy realizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być utrzymane standardy jakości środowiska poza trenem zakładu lub innego obiektu.
W związku z powyższym od roku 2011 na terenie Miasta Luboń przestały obowiązywać strefy ograniczonego użytkowania utworzone w roku 2007 przez Wojewodę Wielkopolskiego.
W mieście Luboń od wielu lat występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, o czym świadczą wyniki badań przeprowadzanych na zlecenie Miasta, a także przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na mocy powyższych badań Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w roku 2014 wydał decyzję nakładającą na Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu obowiązek przedłożenia przeglądu ekologicznego. Zgodnie z art. 237 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Przegląd ekologiczny winien wskazywać na działania mające na celu poprawę warunków akustycznych poza terenem dla którego podmiot korzystający ze środowiska posiada tytuł prawny. W razie braku możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, przegląd powinien wskazywać na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Od powyższej decyzji Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu odwołał się i do dnia dzisiejszego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nie wpłynął powyższy dokument.
Również w roku 2014 organ ochrony środowiska w drodze decyzji nakazał wojsku realizację ciągłego monitoringu hałasu generowanego przez samoloty F-16. Decyzja ta po odwołaniu wojska została zmieniona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, na mocy której przez okres roku, od 1 lipca 2015 r. do 01 lipca 2016 r. prowadzony był ciągły monitoring hałasu wokół lotniska Poznań – Krzesiny. W okresie tym mieszkańcy miasta nie odczuwali uciążliwości związanych z sąsiedztwem lotniska.
Władze Miasta Luboń wielokrotnie występowały do władz Państwa wskazując jak poważny problem dla mieszkańców stanowi sąsiedztwo lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny. W jednej z odpowiedzi na stanowisko Rady Miasta Luboń i Burmistrza Miasta Luboń ówczesny Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji Zenon Kosiniak-Kamysz wskazał m.in. „Siły Zbrojne RP zobowiązane są do przestrzegania krajowych norm prawnych m.in. w zakresie ochrony środowiska. Za stanowienie norm środowiskowych odpowiada, zgodnie z właściwościami Minister Środowiska. Resort obrony narodowej podejmował i podejmuje w dalszym ciągu starania mające na celu ograniczenie do niezbędnego minimum negatywnego oddziaływania lotnisk wojskowych na środowisko. Podejmowane są działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i w żadnym przypadku nie mają cech ignorancji wobec obowiązujących w Polsce norm ochrony środowiska” W ocenie Miasta, biorąc pod uwagę niekończące się odwołania i zaskarżania przez wojsko decyzji wydawanych przez organy ochrony środowiska różnego szczebla, wydaje się, że jest wręcz przeciwnie do stanu opisanego w powyżej przytoczonym piśmie. Nakładane decyzjami obowiązki z zakresu ochrony środowiska są od lat podważane i zaskarżane przez wojsko.
Miasto monituje i wnioskuje o przyspieszenie procedury wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania, kierując pisma do Ministra Obrony Narodowej, Dowództwa Sił Powietrznych, Generalnego Dyrektora Ochrona Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W odpowiedzi Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wskazał, że „Strona wojskowa, podobnie jak podmioty cywilne, wykonuje wszelkie ostateczne decyzje administracyjne, jednocześnie zachowując należne jej, przewidziane przepisami prawo do wniesienia odwołania, w sytuacji gdy z treścią wydanej decyzji – z przyczyn merytorycznych lub formalnych – nie zgadza się. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu skorzystał z przysługującej mu drogi administracyjnej, a następnie sądowej, celem zaskarżenia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-oal.4711.1.2015.ADK/AB.3 jak i poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr W))-II.4711.01.2011.ZG w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego. Obecnie sprawa zawisła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym skutkiem złożenia skargi kasacyjnej przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2017r. sygn.. akt IV SA/Wa 1206/17, oddalającego skargę na ww. decyzje, w związku z czym ww. organ oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Nadmienić należy, iż Postanowieniem z dnia 26 maja 2017r. sygn.. akt IV Sa/Wa 1206/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonych decyzji.”
Reasumując, Sejmik Województwa Wielkopolskiego będzie mógł podjąć stosowną uchwałę o wprowadzeniu strefy ograniczonego użytkowania dopiero z chwilą, gdy zakończą się postępowania sądowe i powstanie przegląd ekologiczny, wskazujący na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń


Dlaczego dopiero w roku wyborczym zaczęto budować naraz aż 17 małych odcinków dróg bez pokrycia w budżecie na całe drogi.

Pytanie zawiera nieprawdziwą tezę. Budowa dróg jest realizowana w ciągu ostatnich czterech lat.
W roku 2015 zakończono budowę ul. 1 Maja, ul. Brzechwy i odcinka ul. Dąbrowskiego.
W roku 2016 wybudowano ul. Wschodnią i odcinek ul. Źródlanej.
W 2017r. wybudowano al. Jana Pawła II i odcinek ul. Żabikowskiej.
W 2018r. wybudowano dojazd do ROD Bratek, odcinek ul. Krętej, trwa budowa odcinków ul. Dojazdowej, ul. Rydla, ul. Kurowskiego.
Aktualnie, trwa rozstrzygnięcie przetargu na budowę ul. Tuwima/Cicha i projektuje się dalszych 17 odcinków dróg, których realizacja jest zakładana w najbliższych latach.
Zapewniam, że jest to wykonalne. Szanowni Państwo chciałabym tu potwierdzić, iż priorytetem w mojej drugiej kadencji będzie właśnie budowa dróg. W przeciwieństwie do moich kontrkandydatów na stanowisko burmistrza, nie zamierzam budować basenu, bo zdaję sobie sprawę, że na tą chwilę, zdecydowanie pilniejszym zadaniem jest budowa dróg.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń


Z jakich powodów w Luboniu młodzież szkolna musi jeździć do szkoły komunikacją miejską odpłatnie, choć w innych miejscowościach uchwalono dla nich zwolnienia.

Odpowiadając na to pytanie podsumuję dotychczasowe prace Miasta podejmowane w celu zapewnienia lubońskim uczniom darmowych przejazdów komunikacją miejską. Na mocy porozumienia, komunikacja miejska w Luboniu realizowana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania uchwały, która wprowadziła bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym na terenie strefy A (tj na terenie Poznania) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zameldowanych w Poznaniu, wyraziliśmy zgodę na rozszerzenie tego uprawnienia na strefę B i objęciem nim również dzieci z Lubonia. Pismo w tej sprawie skierowane zostało do Zarządu Transportu Miejskiego w maju tego roku.
Aby rozszerzyć wprowadzone zwolnienia z opłat na strefę B, czy C, niezbędna jest zgoda wszystkich samorządów obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, której niestety brak. Tym samym, 20 sierpnia br. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że nie ma możliwości rozszerzenia obowiązywania zwolnień z opłat na strefy B i C, z uwagi na brak zgody ze strony czterech samorządów i brak zajęcia stanowiska przez kolejne cztery.
Wobec powyższego, pozostaje jedynie możliwość wprowadzenia dla lubońskich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów uprawnienia do ulg lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską po strefie B, czyli na terenie Miasta Luboń.
Istnieje możliwość sfinansowania z budżetu Miasta zakupu biletów okresowych dla uczniów zainteresowanych korzystaniem ze zbiorowego transportu między innymi w podróżach do i ze szkoły.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Izabella Chodorowska

Odpowiedzi

Po przeczytaniu odpowiedzi odnosi się wrażenie, że mamy obecnie idealne władze.

Jeśli czegoś nie można to nie ich wina. Jeśli mieszkańcy odnoszą wrażenie, że dopiero w roku wyborczym zaczęto coś więcej robić z drogami to się mylą, a może to wina władz i ich kampanii propagandowej , która nasiliła się od początku tego roku ile razy i w ilu wariantach Państwo widzieliście program p.t. "Inwestycje w 2018 roku" - http://e-lubon.pl/news/2018-01-26/inwestycje-w-2018-roku-13820. Myśl, że co najmniej raz w miesiącu w informatorze miejskim.
Proszę zobaczyć jak powinien wyglądać program budowy dróg choćby w Komornikach - http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=12&strona=1, widać że tam wiedzą co robią, a u nas obietnice.

Manipulacje mieszkańcami i nie branie ich zdania pod uwagę oraz oszukanie radnych (przepraszam " nieprawidłowe wyrobienie sobie opinii i wprowadzanie w błąd radnych") Pani burmistrz przedstawia jako zasługę, bo przyznała się do kłamstwa i konieczności zmiany swojej decyzji po zdemaskowaniu Jej działań przez mieszkańców.
http://wiescilubonskie.pl/boj-o-zielen/, http://wiescilubonskie.pl/33-sesja-rady-miasta-lubon-24-maja-2017-r/.

Trzeba uczciwie przyznać, że udało się zdobyć kilka dotacji . W końcu przy, dochodach rzędu 150 000 zł rocznie na osobę z pracy w urzędzie (pensje burmistrz i jej zastępców) wypada coś zrobić. Ale jednocześnie udało się też w tym czasie zadłużyć Luboń na porównywalną kwotę. Mój główny zarzut dotyczący finansów jest taki, że nic nie zrobiono przez ostatnie lata to by dochody miasta wzrosły. Jesteśmy drugą najbiedniejszą gminą w powiecie i co gorsza nie widać w planach Pani burmistrz by zamierzała pozostawić gminę bogatszą.
link do wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r. - http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki/-/asset_publisher/RJc8/content/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2018-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego%2Fkwoty-i-wskazniki%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RJc8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Chciałbym wiedzieć , dlaczego nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami gdy Jaśkowiak wyszedł z propozycja przyłączenia Lubonia do Poznania. Pani burmistrz lubi mówić jakie są dla niej ważne konsultacjami z mieszkańcami. Ale chyba myśli wtedy o konsultacjach po której stronie ulicy ma być chodnik. W istotnej sprawie nie dostaliśmy takiej możliwości ( nie zależnie od wyników ) Pani Machalsk przedstawiał "Stanowisko Burmistrz w sprawie przyłączenia Lubonia do Poznania", tak wola burmistrza jest ważniejsze od woli mieszkańców. A może to strach przed utratą "stołków " w urzędzie i spółkach komunalnych.

Chciałbym by Pani burmistrz wyjaśniła jakiego zadania dotyczy następujący wpisy i inne podobne występujące w rejestrze umów np. Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Barbary, przedmiot umowy: wsparcie realizacji zadania publicznego, wartość umowy- 10 000,00 zł. trzeba przyznać , że są one dość enigmatyczne.

Boli mnie polityka informacyjna ( może propagandowa) miasta, która jest "nastawiona na robienie wrażenia" (zwłaszcza ten rok). Takie zachowanie sugeruje, że obecne władze nie są pewne swych "osiągnięć".

Bardziej mnie jednak boli brak wzrostu zamożności gminy i związany z tym ograniczone możliwości jej rozwoju.

Widzę rękę przeciwników obecnej władzy.

Dlaczego porównujemy się do Komornik lub do Swarzędza? Bardzo zamożnych gminy z olbrzymią ilością firm. Tak chcecie się wzorować na nich, a zapraszam do Komornik na ul. Młyńską, DK5 oraz Polna-Malinowskiego w godzinach szczytu. W tymże doskonałym Swarzędzu wejdźcie do miasta krzyżówką Kórnicka, Średzka-Nowowiejska. W każdym mieście są trudne miejsca i sprawy do rozwiązania.

Obecna władza odziedziczyła wiele problemów po poprzednikach. Obecna kadencja jest bardzo owocna, szczególnie Lasek zyskał wiele, jak również NCL.

Obietnice konkurencji są nierealne , a program obozu p. Burmistrz daję możliwość rozwoju i załatwienia palących problemów.

Ta kadencja jest bardzo owocna, szczególnie dla władz. Na pewno stan finansów Pani burmistrz i zastępców jest lepszy niż na początku kadencji, niestety miasta już nie.

Ja się nie pytam z jakich dochodów zbuduj Machalska te drogi które obiecuje zrobić ( jej obietnice to około 20 ulic) w nieznanej przyszłości bo to jest fikcja przy obecnych dochodach miasta. Miasto nie ma pieniędzy by remontować te drogi, które już posiadamy a są one w stanie tragicznym. Proszę zadać obecnym włodarzą pytanie dlaczego nie dbają o stan istniejących dróg, przecież w Luboniu to towar deficytowy. To pokazuje jaki jest stan finansów miasta jest on tragiczny.

Obecne władze nie mają żadnego pomysłu na rozwój miasta, zresztą tak jak poprzednicy . Robią to co muszą i to na co uda się im zdobyć pieniądze, dobre i to. Lecz to nie poprawi kondycji miasta.

Za to maja pomysł i wiedzą jak się promować w końcu w urzędzie zatrudniony jest psycholog.

Moim zdaniem kandydat na burmistrza, która nie przedstawi planu zwiększenia dochodów miasta nie zasługuje by zostać burmistrzem. Tym bardziej dotyczy to urzędującej Pani burmistrz, która miała juz 4 lata by taki plan przygotować.

Ta kadencja jest bardzo owocna, szczególnie dla władz. Na pewno stan finansów Pani burmistrz i zastępców jest lepszy niż na początku kadencji, niestety miasta już nie.

Ja się nie pytam z jakich dochodów zbuduj Machalska te drogi które obiecuje zrobić ( jej obietnice to około 20 ulic) w nieznanej przyszłości bo to jest fikcja przy obecnych dochodach miasta. Miasto nie ma pieniędzy by remontować te drogi, które już posiadamy a są one w stanie tragicznym. Proszę zadać obecnym włodarzą pytanie dlaczego nie dbają o stan istniejących dróg, przecież w Luboniu to towar deficytowy. To pokazuje jaki jest stan finansów miasta jest on tragiczny.

Obecne władze nie mają żadnego pomysłu na rozwój miasta, zresztą tak jak poprzednicy . Robią to co muszą i to na co uda się im zdobyć pieniądze, dobre i to. Lecz to nie poprawi kondycji miasta.

Za to maja pomysł i wiedzą jak się promować w końcu w urzędzie zatrudniony jest psycholog.

Moim zdaniem kandydat na burmistrza, która nie przedstawi planu zwiększenia dochodów miasta nie zasługuje by zostać burmistrzem. Tym bardziej dotyczy to urzędującej Pani burmistrz, która miała juz 4 lata by taki plan przygotować.

Nadal gadanie. A skąd kandydat p Bodler, który nie wie, że przy Kocich Dołach jest Park Siewcy, przy którym jest siłownia i plac zabaw dla dzieci i chce budować przy Kocich Dołach siłownię albo kandydatka p. Nawrot która od lat pracuje w urzędzie chcą mieć pieniądze na poważne wydatki?

Dodatkowo p. Bodler chce budować szkołę z basenem w miejscu planowanej drogi (Ogrodowa-Fabryczna). Trochę jak mistrzowie od cmentarza przy Armii Poznań, którzy zamknęli wiele lat temu możliwość budowy kolejnego ringu w Luboniu.

Pani Nawrot chce drogi powiatowej. Niech nam opowie, dlaczego burmistrz Szmyt nie mógł załatwić Sobieskiego jako drogi powiatowej w roku 2012 - 2013.

Obecna władza ma wizję rozwoju. Nie są idealni, ale wykorzystują co się da, by zmieniać gminę na lepsze.

Żadna z obecnej opcji, która kandyduje na fotel burmistrza nie zasługuje na niego.

Każdy przedstawiony program to populizm również Machalskiej. Nie takiego programu spodziewałem się po 4 latach kadencji . Żeby urzędujący burmistrz 30 tyś. miasta przedstawił program, którego treści bardziej pasowały by do programu dla osiedla mieszkaniowego. Poziom jego ogólności jest zatrważający. A zakres obietnic jest zadziwiający od "zadbamy o bezpieczne przejścia dla pieszych" do "Rozpoczniemy prace nad doprowadzeniem linii tramwajowej do Lubonia" ( i Pan w to wierzy jednocześnie zarzucając Bodlerowi, że chce budować szkołę z basenem). Kto pisał Machalskiej ten program ?

Oceniając Machalską na podstawie tego co zrobiła i co planuje zrobić, to nie będzie Ona burmistrzem który zapewni Luboniowi wzrost dochodów i rozwój.

Z każdym rokiem pod rządami takich osób (mam na myśli cały okres po 1990r) Luboń traci szanse by zmienić swój los z biednej sypialni na dynamicznie rozwijające się miasto.

Mentalność polaków jest taka ze nie lubią zmian ...mimo wszystko jest trochę lepiej , coś drgnęło , poza tym społeczeństwo jest również zadłużone wiec finanse miasta mało kogo interesują ...Ja jednak zaryzykuje w końcu gorzej chyba nie będzie .

Po głębszym przeanalizowaniu wykształcenia Rafała Marka (politolog po UAM i po Organizacji i Zarządzaniu na UE, wielu kursów z wszystkiego i niczego) poza kursem dla członków RN, nie ma nic co by go uprawniało do sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z ramienia Urzędu. Aby sprawować taki nadzór trzeba się co nieco znać na rachunkowości i finansach oraz na jeszcze wielu innych rzeczach. Rafał Marek dostał ciepłą posadkę bo po wyborach w 2014r. nigdzie się nie załapał. Taka jest prawda. Tak naprawdę audytów z prawdziwego zdarzenia w spółkach gminnych nikt nie przeprowadza, bo i po co.
Jeszcze jedno. Straż miejska. Niewydolna, nieprzydatna, nie reagująca na zgłoszenia. W skali roku to są ogromne wydatki z budżetu miasta na nią. Można by kilka ulic za to zrobić w ciągu jednej kadencji rady miasta.

Można by wymienić jeszcze kilka osób, które dostały ciepłe posady w imię "znajomości, wsparcia w uprzedniej kampanii wyborczej". Do czego potrzebujemy dwóch zastepców.

A co do opinii, że gorzej nie będzie. Poczekajmy na czasy po 2021 kiedy unia obetnie środki dla Polski. Takie miasta jak Luboń zostaną z niczym bez dotacji z unii i bez własnych dochodów to będzie całkowita zapaść inwestycji w mieście.

Jak to Machalska wykorzysta wszystko by pokazać siebie w lepszym świetle. W odpowiedzi co prawda nie ma wprost, że jej zasługą jest wybudowanie wszystkich dróg w latach 2015-18. Ale wymienia je wszystkie wybudowane. Po odjęciu tych, za które odpowiada poprzedni burmistrz (ul. 1 Maja, ul. Brzechwy i odcinka ul. Dąbrowskiego.) pozostają następujące drogi wybudowane w ciągu 4 letniej kadencji Pani Machalskiej :
ul. Wschodnia 0.541 km (541 metrów)
al. Jana Pawła II 0.45 km (450 metrów)
pozostałe to
odcinek ul. Źródlanej - kostka betonowa 0.2 km (200 metrów)
odcinek ul. Żabikowskiej 0.36 Km (360 metrów)
odcinek ul. Krętej - 0,12km (120 metrów)
dojazd do ROD Bratek - kostka betonowa 0.09 km (90 metrów)

Naprawdę dokonania Pani burmistrz mnie oszałamiają udało się jej wybudować 1.5 km dróg.
Tak jest to niesamowite osiągnięci. W Luboniu mamy około 90 km dróg gminnych kilkadziesiąt procent to wertepy.
Przy takich dochodach własnych miasta a tym samym nakładach na drogi jest iluzją, że je będziemy mieli.

Lubię to żonglowanie słowami Machalskie. "Projektuje się dalszych 17 ODCINKÓW dróg, których realizacja jest ZAKŁADANA w najbliższych latach". Ciekawe o jakiej długości, ciekawe kiedy.
Dobrze osiągnięcia obecnych władz wyglądają tylko w Informatorze Miejskim. Analiza faktów pokazuje jednak nieco inny obraz. Jest to efekt tragicznego stanu finansów miasta. Nie stać nas prawie na nic.
I nie widac osoby, która by to zmieniła.

trudno się nie zgodzić z Twoim wpisem, jeszcze trudniej kochać obecną władzę w mieście, ale jednak przy takich kontrkandydatach jak ta dwójka co startuje w Luboniu wydaje mi się, ze Machalska jest wyborem mniejszego zła. Niestety nie mamy komfortu wyboru.

Ja też wybieram mniejsze zło, ani Nawrot ani Ostafiński nie przekonują mnie w ogóle. Mam nadzieję, że cała przyszła kadencja Pani Burmistrz będzie wyglądać tak jak końcówka. A po drugie nie wątpię, że jest po prostu uczciwą osobą. A za to ogromny plus!

Xyz

Pan Kandydat rozbił bank wypowiedzią w WL na temat budowy nowego przedszkola przy Sobieskiego. Bo skoro w Luboniu działa 17 przedszkoli, a tylko 3 żłobki, to po co budować nowe przedszkole.

Budynek Przedszkola nr 1 z 1904 r. prezentuje wartość muzealną. Dzieci muszą się mieścić w mikroskopijnych salach. I pomimo świetnego poziomu kadry, w tych warunkach było niezbędne wybudowanie nowego obiektu.

Po raz kolejny dał przykład swojej niewiedzy.

wszyscy narzekają, że niektórzy dostali pracę w urzędzie przez znajomości. Tak naprawdę to się dzieje wszędzie i myślicie że następni nie zatrudnią swoich krewnych czy znajomych? Patrzcie nawet na jakieś tam zwykłe firmy, też dostaje się czasem pracę po znajomości i inni kandydaci wychodzą bez pracy. Więc nie oceniajcie tylko osób publicznych, jak to nie załatwiają pracy znajomym bo każdy z nas by tak zrobił

Nie należy akceptować takich praktyk bo bedziem mieli coraz gorszych polityków, burmistrzów itp.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Praca
 • Inne
  Znaleziono klucze od samochodu
 • Inne
  Zgubiłam złoty kolczyk
 • Dam pracę
  Оператор продукції
 • Dam pracę
  Operator wózka widłowego