Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

X sesja Rady Miasta Luboń

X sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Przedstawienie raportu o stanie miasta Luboń za 2018 rok:
a) Debata nad raportem o stanie gminy,
b) Głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta Luboń wotum zaufania.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w roku 2018:
a) rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2018 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2018,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2018.
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Luboń z tytułu wykonania budżetu za rok 2018:
a) powtórne zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń na dzień 31 grudnia 2018 r., opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2018,
b) stanowisko Burmistrz Miasta Luboń wobec opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Luboń;
c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2018;
e) dyskusja;
f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew rosnących w alejach drzew pomnikowych w granicach administracyjnych miasta Luboń.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet miesięcznych dla radnych Rady Miasta Luboń.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do Centrum Integracji Społecznej w Komornikach osób zamieszkałych na terenie Miasta Luboń
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów.
15. Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od kwietnia do czerwca 2019r.).
16. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Przyjęcie protokołu sesji nr IX/2019.
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

 

Odpowiedzi

https://demotywatory.pl/4932370/Szczegolnie-latem-przypominamy-sobie-dlaczego-tak-wazne-sa-drzewa?fbclid=IwAR2sjv0g-atd42Rg0lhxmNxh2rI2KhWkKi82OxdMOYWddLdKVsrJDn9vbNI

https://demotywatory.pl/4932370/Szczegolnie-latem-przypominamy-sobie-dlaczego-tak-wazne-sa-drzewa?fbclid=IwAR2sjv0g-atd42Rg0lhxmNxh2rI2KhWkKi82OxdMOYWddLdKVsrJDn9vbNI

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl